Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

16:5017:00 Ať zní - zvony svolávající »»»»»» Moje Noc
17:0017:40 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
17:4518:15 Podvečer duchovní hudby s posluchači a pedagogy hudebního oboru Lidové konzervatoře v Ostravě »»»»»» Moje Noc
18:3020:00 Mše za uzdravení, smíření a odpuštění, součástí Večer chval »»»»»» Moje Noc
20:0520:25 Podobenství o kříži - divadlo s dětmi připravují sestry Matky Terezy »»»»»» Moje Noc
20:3021:30 Výběr varhanních a vokálních skladeb
Účinkují: Martin Uhlík (varhany), Jizerka Buchtová (alt + varhany), Jana Barčová (soprán). »»»
»»» Moje Noc
20:3022:00 Program pro děti »»»»»» Moje Noc
21:0023:00 Prohlídka věže (hodin, kúru)
prohlídky jsou v určených časech »»»
»»» Moje Noc
21:4522:45 Cesta kolem světa aneb hudba doprovázející setkání mládeže
Účinkuje farní schola pod vedením Kláry Borovičkové. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:55 Zastav se a naslouchej – prostor k osobní meditaci v atmosféře nočního kostela »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Zakončení »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Dějiny Přívozu jsou spjaty s dějinami Ostravy. První písemnou zmínku nacházíme v r. 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Vesnička Přívoz byla přifařena ke kostelu sv. Václava. Touha přívozských občanů po samostatné farnosti a povýšení na statut města ve 2. pol. 19. stol. je vedla k přistoupení na podmínku vlády postavit samostatný farní kostel.

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je do dnes oceňován i UNESCEM. kostel měl být jubilejním a měl být hotov do roku 1898, na památku padesátiletého panování tehdejšího císaře Františka Josefa I. Skutečné dokončení se však o rok protáhlo.
Kostel byl posvěcen na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1899 olomouckým arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem. Svěcení se zúčastnil i arcivévoda Evžen jako zástupce císaře Františka Josefa I.
kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Půdorys kostela je tvořen křížovou lodí, do níž je vepsána oválně protáhla rotunda, jež je sklenutá klenbou s velkým rozpětím dle Monierova systému. Původně měl mít chrám kopuli nad křížovou lodí, ale z různých hlavně finančních důvodů z toho sešlo. Délka kostela je 36.43 m, šířka 27 m.
Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů. Průčelí kostela je tvořeno pavlánem, jakoby baldachýnem nad hlavním portálem, který tvoří velké kruhové gotické okno a hlavní vchod. Rozeta byla před válkou opatřena obrazem Neposkvrněného srdce Panny Marie, při bombardování za druhé světové války byla zničena.
Hlavním vchodem se vstoupí do chrámové předsíně. Pravá strana předsíně tvoří tzv. kapli Bolestné Panny Marie s oltářem a Pietou. Předsíň je od chrámové lodi oddělená kovanou mříží. Nad předsíní je umístěn hudební kůr, který je nesen dvěma pilíři, rozvětvenými ve dva sloupy. Na kůru jsou umístěny varhany systému UNIT od firmy Rieger z Krnova o 28 rejstřících, dvou manuálech s mechanickou trakturou. Okna byla původně barevná s obrazy ze života Panny Marie: vlevo korunování P. Marie s nápisem Ave Maria, sine labe originali concepta a vpravo nanebevzetí P. Marie s nápisem Grátia plena. Okna maloval Karel Melzer z Langenavy. Tři barevné okna byla rovněž v presbytáři s malbami: Neposkvrněného početí Panny Marie - což je titulatura kostela - s nápisem Fiat mihi secundum verbum tuum, druhé okno sv. Josefa a třetí okno sv. Anny s nápisem Sta Anna, ora pro nobis. Všechna barevná okna byla zničena při bombardování za II. světové války a nebyla již obnovena. Další menší okna jsou ve výklencích po stranách presbytáře a kůru.
Ve věžích jsou zavěšeny celkem tři zvony: ve východní věži největší zvon s nápisem Ave Maria o průměru 137 cm a hmotnosti 1350 kg, v západní věži prostřední zvon s nápisem Cyrill et Methodius o průměru 117 cm a hmotnosti 850 kg a malý zvon o průměru 97 cm a hmotnosti 475 kg s nápisem Aloisius. Všechny zvony jsou ocelové a byly odlity ve Vítkovických železárnách v r.1921, aby tak nahradily původních pět zvonů ze zvonoviny, jež byly zrekvírovány pro válečné účely.
Hlavní oltář, privilegovaný, je pseudogotický, grädenský. Přední spodní část oltáře i mensa je z bílého kararského mramoru, zadní část je z pískovce. Mramorovou část oltáře, křtitelnici a oltářní mřížku z mramoru dodal Otto Wienlich, kameník v Opavě. Retabulum je od Josefa Riffesera, stavitele oltářů v St. Ullrichu - Grädenu. Je zhotoven z měkkého dřeva. V retabulu je umístěn obraz Neposkvrněné, patronky kostela.Autorem obrazu je akad. malíř František Ženíšek. obraz daroval světitel arcibiskup Kohn. Po levé straně obrazu jsou velké sochy sv. Jáchyma a sv. Jana Evangelisty, vpravo sv. Josefa a sv. Anny. Těsně kolem obrazu jsou ještě dvě a dvě menší sochy: krále Davida, proroků Jeremiáše, Ezechiela a Daniela.
Svatostánek byl původně dřevěný a v r. 1926 nahrazen novým kararského mramoru. Po obou stranách svatostánku jsou umístěny sochy adorujících andělů z kararského mramoru, dodané firmou Vávra z Ostravy. V oltáři jsou uloženy ostatky sv. Bartoloměje, Fruktuosa a Longina.
V předním levém výklenku je umístěn vedlejší oltář Božského Srdce Páně. Oltář je pseudogotický dubový. Na oltáři je obraz Pána Ježíše zjevujícího se sv. Markétě Alacoque. obraz malovala Marie Schöffmannová z Vídně. Po obou stranách obrazu jsou sochy sv. Barbory a sv. Prokopa - patronů horníků. Oltář byl pořízen r. 1902. V pravém předním výklenku je vedlejší oltář sv. Alžběty, provedení je obdobné jako výš popsaný oltář. obraz sv. Alžběty Uherské je od vídeňského malíře Baara. Světice na obraze má podobu císařovny Alžběty. Oltář zhotovil Robert Hennel vtě dva vedlejší oltáře: vpravo sv. Barbory s postranními sochami sv. Jana Vianneye a sv. Judy Tadeáše, vlevo oltář sv. Terezie od Dítěte Ježíše se soch Novém Jičíně a posvěcen byl 18. října 1903. U bočních vchodů jsou umístěny ješami sv. Alžběty a Sv. Terezie větší.
Kazatelna je dřevěná, je opatřena dřevěným přístřeškem. Na kazatelně jsou ve dřevě vyřezány latinsky citáty z Písma sv.: Mt 25, Jan 1,14, Iz 8,18, L 1,38, Mk 1,11.Kazatelnu a dvě zpovědnice dodal František Grmela, umělecký stolařský závod v Brně.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22. 12. 2014):

Po
7:00
, celý rok, každý týden, v zimním období na faře
Út
17:00
, celý rok, každý týden, v zimním období na faře
St
17:00
, celý rok, každý týden, v zimním období na faře
Čt
17:00
, celý rok, každý týden, v zimním období na faře
17:00
, celý rok, každý týden, v zimním období na faře
So
17:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, v zimním období na faře
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, každý týden

www.privoz.farnost.cz

Adresa kostela: nám. Svatopluka Čecha

GPS: 49°51'4.405"N, 18°16'20.991"E

Návaznost na dopravu:

Tramvajová (č. 1,2,8) a trolejbusová zastávka (č. 101, 102, 108) Náměstí S.Čecha.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Magda Šlachtová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel - 2.0 km
Ostrava-Hrušov, kostel sv. Františka a Viktora - 2.2 km
Ostrava, modlitebna Církve bratrské - 2.2 km
Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele - 2.3 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 2.4 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 2.5 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava - 2.8 km
Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa - 3.9 km
Ostrava-Heřmanice, kaple sv. Václava - 5.2 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 5.7 km