Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:5019:00 Zvony zvou návštěvníky Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
19:0019:15 Zahájení a možnost setkání s knězem »»»»»» Moje Noc
19:2019:30 Historie obce Malá Morávka
Přijďte si poslechnout zajímavý výklad o historii obce Malá Morávka. »»»
»»» Moje Noc
19:4520:15 Beseda o Jeseníkách - Igor Hornišer »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Košt mešního vína
Ochutnávka mešního vína (pro starší 18ti let). »»»
»»» Moje Noc
20:4521:00 Než půjdeme spát, rač nám,Pane, požehnat.
Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme...(společná modlitba na dobrou noc). »»»
»»» Moje Noc
21:0021:00 Zakončení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Výroba andělů pro mír
Možnost vyrobit si ze dřeva vlastního anděla pro mír. »»»

»»» Moje Noc

Nejen Malá Morávka z ptačí perspektivy, ale i zvony zblízka
Pohled na Malou Morávku z kostelní věže, kdo se nebojí, vystoupá až ke zvonům. »»»

»»» Moje Noc

Prostřeno k Poslední večeři na půdě kostela
Vraťte se o dva tisíce let zpět a nechte se vnést do atmosféry prožívání velikonoc prvními křesťany při Poslední večeři Páně. »»»

»»» Moje Noc

Psaní proseb a problémů. které Tě nejvíc tíží
Máš možnost napsat a ponechat vlastní prosbu v kostele. Při poutní mši svaté v neděli 11.6.2017 budou všechny úmysly, vložené do sklenice, přineseny v obětním průvodu a předány Bohu. »»»

»»» Moje Noc

Varhany - jak funguje a zní nástroj k oslavě Boha?
Přijďte si poslechnout varhanní hudbu, prohlédnout zblízka královský hudební nástroj a možná si i zahrajete. »»»

»»» Moje Noc

Výstava Varhanních doprovodů, kancionálů, liturgických knih
Podívejte se, z čeho varhaník doprovází zpěv lidu, z čeho lid zpívá nebo dříve zpíval, jaké skvosty v podobě liturgického zpěvu nám zanechali naši předkové. »»»

»»» Moje Noc

Zapalování svíček - Hospodine, vyslyš mou modlitbu
Máš nějakou prosbu nebo chceš poděkovat Bohu? Můžeš na tento úmysl zapálit svíčku a chvíli se ztišit. »»»

»»» Moje Noc

Kronika farnosti Malá Morávka
Co všechno se událo dávno před námi v naší farnosti, se můžeš dočíst z kroniky. Někdy člověk žasne. »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka sakristie
Jak vypadá místnost kde s kněz a ministranti připravují ke slavení bohoslužby? Co se v ní dá všechno najít a k čemu se co používá? »»»

Informace o kostele:

Kostel stojí nad jižní částí obce, východně od silnice do Karlovy Studánky, asi 200 m od odbočky do Rudné pod Pradědem.
Poprvé se Malá Morávka (Malá Morava, Klein Mohra, K. Mohrau, K. Morau, Kleine Mohr, K. Mahr, K. Mohraw, K. Maare, Micro Mohra) připomíná roku 1524, vznikla však mnohem dříve (první známky osídlení pocházejí již ze 13. století). V 16. století se význam Malé Morávky pojil s těžbou železné rudy a také dřeva z okolních lesů.
Příznakem rozvoje obce je také výstavba prvního chrámu. Byl jím dřevěný luteránský kostelík, který si v roce 1614 postavilo prvních sedmnáct stálých obyvatel osady. S kostelíkem vyrostla také fara a zvonice. Protestantským svatostánkem však nezůstal dlouho. Vzhledem k tomu, že majitel panství Jan ml. z Vrbna patřil k sympatizantům stavovského odboje, byl jeho majetek po Bílé hoře zkonfiskován. Panství získal řád německých rytířů.
9. června 1655 olomoucký světící biskup Johann Govar zasvětil kostel Nejsvětější Trojici. V souvislosti se záznamem tohoto aktu v děkanské matrice z roku 1771 získáváme i stručný popis kostela, který měl být celodřevěný se sakristií přiléhající z levé strany a představěnou věží, v níž visely dva zvony. Oba odlil v roce výstavby kostela 1614 olomoucký zvonař Adam Schraub. Větší, v průměru i na výšku měřící 70 cm a vážící 5 centýřů = 280 kg, zasvěcený roku 1655 sv. Anně najdeme v moráveckém kostele dodnes, narozdíl od menšího, třícentýřového, zasvěceného Panně Marii, který byl zřejmě zrekvírován za první světové války. Ve třicátých letech byl osamocený prastarý zvon doplněn dalšími třemi, které však byly opět zabaveny během druhé světové války. V současnosti je v kostele pouze historický, památkově chráněný zvon, který byl před několika lety elektrifikován.
Už původní dřevěný kostel měl mít tři oltáře, hlavní náležející Panně Marii, boční Třem králům a evangelistu Janovi. Dále náležela do vybavení kostela dřevěná kazatelna, zděná křtitelnice a kůr s varhanami. K areálu kostela patřil i hřbitov obehnaný kamennou zdí. Další záznamy vypovídají o vybavení předměty nutnými k liturgii i o jejich doplňování, ale také o stále se zhoršujícím stavu dřevěného kostelíka, za nímž stálo zejména zatékání vody děravou šindelovou střechou.
Už v roce 1684, tedy sedmdesát let od vzniku kostela, jej děkan Eusebius Schmidt charakterizuje jako „starý a zchátralý", navíc v té době pouze filiální (neboť Morávka spadala pod Starou Rudnou). Jak uvádí dále, farníci jej chtějí nahradit novým, větším a kamenným, a to na tomtéž místě. Raritou přitom je návrh, který se posléze skutečně realizoval, že nový chrám vznikne obestavěním původního, v němž se během výstavby budou nadále konat bohoslužby. Už v roce 1684 také existoval projekt nového kostela, nebyl však realizován. Zděný kostel byl totiž ve fázi návrhů a plánů dalších sto let.
O něco dříve byla renovována morávecká fara. Stejně jako kostelík, i blízká budova fary byla dřevěná. O Vánocích roku 1730 ji zachvátil požár, který ji vypálil do základů. Ačkoliv farář Christian Ignác Ruprecht záhy žádal řád německých rytířů o poskytnutí stavebního dřeva na její obnovu, k výstavbě se přistoupilo až za čtyřicet let, v době, kdy se obec Malá Morávka usilovně snažila odpojit od vzdálené Staré Rudné a získat opět vlastní farnost, která by sloužila i blízkému Novému Karlovu, dosud spadajícímu pod Rýmařov. Vrchnost žádosti nakonec vyhověla, ale pod podmínkou, že obec postaví nový kaplanský dům. V roce 1769 bylo v Morávce zřízeno lokální kaplanství a o rok později již stála zděná fara. Barokní stavba se zajímavou vnitřní štukovou výzdobou byla upravena v 1. polovině 19. století a posléze ještě na konci 20. století. Dosud si však uchovala stylový vzhled a patří rovněž na seznam kulturních památek.
Kostel si však na renovaci musel počkat dalších dvacet let. V březnu 1786 kaplan Franz Ludwig píše konsistoři, že kostel se přes všechny opravy brzy zřítí a pro shromáždění věřících je zcela nevhodný, ba nebezpečný. Teprve nyní se běh věcí pohnul kupředu, vrchnost odsouhlasila plány i rozpočet a v roce 1789 se započalo s přípravnými pracemi. Základní kámen byl položen roku 1790, slavnostního vysvěcení se dočkal 22. října 1793.
Výstavba zřejmě začala od sakristie a kněžiště a skutečně zpočátku probíhala při plném provozu dřevěného kostelíka. Už roku 1790 se však bohoslužby v dřevěném kostele staly nemožnými a přesunuly se do soukromé kaple bratří Weissů na Kapličkovém vrchu.
V lednu 1792 se již stavělo průčelí nového kostela. Autorem portálů hlavního i bočních vstupů byl kameník Anton Knott z Maletína, který si také svou práci označil rokem 1791. Nad hlavním portálem najdeme pískovcovou desku s latinským textem, v němž je zakomponován i letopočet dokončení kostela 1793.
Podle dochovaných záznamů na rozpis dokončovacích prací dohlížel krnovský stavitel Johann Mihatsch, který byl patrně i projektantem kostela. Výsledná podoba kostela má barokně klasicistní ráz. Podélná loď je na východě zakončena odsazeným kněžištěm a obdélnou sakristií, nad hlavním vstupem ční věž původně završená zvoncově-mansardovou střechou, kterou dnes nahrazuje jednoduchá stříška. Na fasádě kostela zaujmou kromě zmíněné pískovcové desky nad hlavním vstupem i sluneční hodiny z roku 1791 na jižní zdi či prastarý náhrobní kámen s nápisem, vtělený do zadní zdi kostela, zřejmě starší než sám kostel.
Loď má valenou klenbu se štukovým rámováním. Hlavní oltář zdobí obraz Nejsvětější Trojice od vídeňského autora Johanna Franze Greipela. Pravý boční oltář sv. Kříže vytvořil Andreas Koschatzky, levý zasvěcený sv. Janu Nepomuckému původně zdobil obraz Dominika Kindermanna. Původní varhany pocházely z dílny Josefa Staudingera z Andělské Hory, roku 1843 je díky vynikajícímu hudebníku Johannu Weissovi nahradily jiné od Floriana Geisslera z Arschen, které byly 1915 opět vyměněny za nové, pocházející ze slavné krnovské firmy bratří Riegrů. Na první pohled také zaujme zdobená kazatelna, práce stolaře Kašpara Riedla z Jelení, který pro kostel zhotovil i lavice a další vybavení. V roce 1823 přibyla jako protějšek kazatelny stříška ke křtitelnici od Johanna Raaba z Bruntálu se sousoším Křtu Krista od Bernarda Kutzera z Horního Údolí. Tento sochař je i autorem sousoší pro obnovený boční oltář sv. Jana Nepomuckého (Kindermannův obraz po renovaci beze stopy zmizel). Křížovou cestu kostelu věnovali teprve v roce 1843 manželé Christoph a Elizabeth Teltcherovi.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 6. 4. 2017):

17:00
, celý rok, každý týden, v zimním období na faře, aktuální informace na www.farnost-malamoravka.cz v sekci Ohlášky
Ne
8:00
, celý rok, každý týden, kromě slavností v některém jiném kostele farního obvodu - změny a aktuální informace na www.farnost-malamoravka.cz v sekci Ohlášky

www.farnost-malamoravka.cz

GPS: 50°0'53.303"N, 17°19'1.212"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavla Skrutková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Dolní Moravice, kostel sv. Jakuba st. - 3.8 km
Rudná pod Pradědem, kostel sv. Jana Křtitele - 6.4 km
Václavov u Bruntálu, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 8.2 km
Andělská Hora, kostel Narození Panny Marie - 9.0 km
Světlá Hora, kostel sv. Barbory a Kateřiny - 9.5 km
Vrbno pod Pradědem, kostel sv. Michaela Archanděla - 12.3 km
Světlá Hora - Dětřichovice, kostel sv. Michaela Archanděla - 13.9 km