Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ostrava-Hrabůvka, kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:50 Mše svatá
- pravidelná mše svatá za návštěvníky Noci kostelů »»»
»»» Moje Noc
17:5018:00 Buďte vítáni- zvonění zvonů
- oficiální zahájení akce »»»
»»» Moje Noc
18:0018:10 Slovo úvodem
- přivítání P. Miroslavem Strakou a nabídka programu »»»
»»» Moje Noc
18:0024:00 Andělská dílna- tvoření v kostele pro děti a mládež »»»»»» Moje Noc
18:0024:00 Bude možnost si prohlédnout běžně nepřístupné prostory a vystoupit na věž kostela. »»»»»» Moje Noc
18:0024:00 Okolí kostela-hry a zábava pro děti se skauty pod širým nebem v okolí kostela. »»»»»» Moje Noc
18:0024:00 Pošta do nebe
- po celý večer budou moci návštěvníci kostela vepsat své poděkování a prosby Bohu na připravené lístky, budou předneseny v Modlitbě za město. »»»
»»» Moje Noc
18:0024:00 V průběhu celého večera bude možnost setkání a rozhovorů pro všechny návštěvníky. »»»»»» Moje Noc
18:0024:00 Zapalte si svíčku
- starý zvyk zapálit v kostele svíčku za někoho blízkého, dalekého, zesnulého i živého. »»»
»»» Moje Noc
18:1018:40 Radostné zpívání
- vystoupení dětské scholičky »»»
»»» Moje Noc
18:4019:20 Mezi pedály a píšťalami
- netradiční pohled na královský nástroj »»»
»»» Moje Noc
19:2020:00 Módní přehlídka
- kostelní móda v průběhu liturgického roku »»»
»»» Moje Noc
20:0020:40 Putování kostelem
- prohlídka kostela od oltáře až pod kůr »»»
»»» Moje Noc
20:4021:10 Krása hudby
- varhany, flétna a zpěv »»»
»»» Moje Noc
21:1021:50 Kostel a život v něm
- představení historie kostela a interiéru »»»
»»» Moje Noc
21:5022:30 Foto okénko do historie farnosti
- nahlédnutí do historie farnosti »»»
»»» Moje Noc
22:3023:10 Jak fungují varhany?
- seznámení s varhanami a exkurze do jejich nitra »»»
»»» Moje Noc
23:1024:00 Než půjdeme spát, rač nám Bože požehnat
- večerní modlitba za naše město »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Ostrava - Hrabůvka
Kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence

 

  Jižně od Moravské Ostravy a Vítkovic, na levém břehu řeky Ostravice, byla okolo roku 1250 za vlády krále Přemysla Otakara II. založena zemským hejtmanem moravským a zároveň biskupem olomouckým obec Hrabůvka. Veškeré pozdější dějiny, a to až do roku 1912, jsou úzce spjaty s obcí Hrabová, kam Hrabůvka spadala. Věřícím obou obcí sloužil malý dřevěný kostelík sv. Kateřiny, vystavěný asi roku 1564. Obě obce za třicetileté války značně utrpěly. Na počátku 19. století měla Hrabůvka pouhých 197 obyvatel. Již ale na počátku století dvacátého, díky hospodářskému rozmachu, stoupl počet obyvatel na 3052. Výše zmíněný kostelík tak již přestal postačovat stále rostoucí farnosti, a tak byly podnikány první pokusy o stavbu většího, zděného kostela.
  První zmínky o těchto snahách se datují do roku 1850. V roce 1908 byla založena Jednota Panny Marie v Hrabůvce. Ta přijala usnesení o zbudování nového jubilejního kostela na památku šedesátiletého slavného panování jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Celé této záležitosti se ujal s horlivosti jemu vlastní probošt a poslanec Dr. Antonín Cyril Stojan z Kroměříže. Dne 3.února 1909 byly slavnostně dovezeny první cihly a téhož dne vykonal P. Antonín Mohapl za účasti mnoha věřících přípravné modlitby, při nichž byl uspořádán slavnostní průvod na staveniště. Zhotovení plánů a také stavba byla zadána firmě Grossmann & Fiala. Základní kámen spolu se základy kostela posvětil slavnostně dne 10. 10. 1909 kanovník Dr. Ant. Stojan. Za necelý rok, 12. 6. 1910 byl už posvěcen a vztyčen kříž a za dva měsíce na to dovezeny zvony. A konečně 16. 10. 1910 nastal ten dlouho očekávaný den, kdy byl již dokončený kostel a hlavní oltář konsekrován světícím biskupem z Olomouce dr. Karlem Wisnarem, který při té příležitosti udělil 251 osobám svátost biřmování. Oltář byl od řezbáře Františka Cellera z Olomouce v čistém románském slohu. Byl ze dřeva s celistvou mramorovou menzou, spočívající na mramorových sloupech. Dnes máme v přední části presbytáře zachován z tohoto oltáře obraz Panny Marie, Královny posvátného růžence. Je zdařilou kopii malíře Emanuela Dítěte dle originálu, který je v dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze. O více než rok později, 31.11. 1911 byla ustavena samostatná duchovní správa a s platností od 1.2. 1912 byl jmenován první farář P. Karel Svára. První světová válka nám vzala původní tři zvony, a tak musely být nahrazeny roku 1926 novými. To už Hrabůvka i další obce náležely k Ostravě. Pomalu, ale jistě se začala měnit tvář naší kdysi tak malé, chudé a převážně zemědělské obce. Zřízeno bylo dokonce i letiště. Začátkem II. světové války přišla naše farnost o zvony opět. Jako náhrada slouží až do dnešních časů zvon jeden. Doba válečná dopadala zvláště těžce na chudší část obyvatelstva, a proto byla na faře zřízena vývařovna pro chudé a potřebné. Rok 1945 přinesl osvobození, ale jednoduché to nebylo. Kolem kostela dopadaly bomby a granáty, poškozeny byly střechy i okna. Ruští vojáci si na faře dokonce zřídili palebné postavení i s minomety.
  Po válce se Hrabůvka postupně měnila v obrovské sídliště, kdy se náš kostel tak trochu začal ztrácet v záplavě výškových budov. Nyní náleží do farnosti i nová sídliště Dubina a Bělský les.
  Kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence je postaven v pseudorománském slohu. Byl sestaven z lodě, presbytáře, sakristie, křestní kaple, kůru a věže. Loď je dlouhá 25m, široká 11m a vysoká 11m. Presbytář je 7,5m dlouhý a 6,5 m široký. Hlavní věž je 47m vysoká. Pod hlavní věží se nalézá s kostelem spojené podvěží, 4m dlouhé a 3,35 m široké. Kostel má 10 oken s katedrálními skly s barevnými rosetami a obrubami. Do kostela vcházíme ozdobným portálem pod hlavní věží. Z křestní kaple je dnes zpovědní místnost. V presbytáři na straně evangelijní máme dřevěný kříž, který je upomínkou na svaté misie z roku 1910. Okna v presbytáři jsou dvě s barevnými bordurami a křížky. Po druhém Vatikánském koncilu a změnách, jež nastaly v církvi, byl původní oltář z důvodu velmi špatného stavu odstraněn. Mše svaté se začaly znovu sloužit směrem k lidu, a proto se v presbytáři instaloval nový oltář zhotovený z mramoru. Mramor tohoto oltáře je z kříže, který stál na bývalém hrabůvsklém hřbitově. Později byla ještě položena nová mramorová dlažba.
  Vzadu lodě chrámové podpírají dva sloupy a klenutí kůr. Další velkou změnou v našem kostele byla výměna varhan. Původní se prodaly do Heřmanic a místo nich,když byl v roce 1973 státní zlovůlí zrušen kostel sv.Josefa (Don Bosco) v Ostravě, byly tamní varhany, po jistých úpravách, nainstalovány zde. Jsou z roku 1947 od firmy Rieger z Krnova. Vstup na kůr je malou věžkou vedle hlavní věže po 28 schodech točitého schodiště z umělého kamene. Nad hlavním vchodem se vypíná hlavní věž. Vchod do ní vede z malé věžky. Z prvního poschodí, po 22 železných schodech, se dostaneme do druhého poschodí, kde se nalézá hodinový stroj od firmy Karel Adamec z Čáslavi. Dále se po dřevěných schodech dostaneme do třetího patra, kde je na železné konstrukci zavěšen ocelový zvon, odlitý ve Vítkovických železárnách. Podařilo se ho získat z výstavy z roku 1925. Váha včetně armatury je 1204 kg. Je průměru 1 170 mm, výšky 1 050 mm, tónu ,,Cis". Na zvonu je nápis ,,Maria Královno míru, oroduj za nás". V tomto patře jsou tři dřevěné okenice. Z třetího patra je vchod železnými dveřmi na půdu kostela, kde bychom si mohli prohlédnout železobetonovou klenbu a krov. Ze třetího patra vede dřevěný žebřík do věže. Věž je ukončena koulí a křížem 2,5m vysokým. Nad ukončením lodě chrámové při presbytáři se vypíná dřevěná sanktusová věžička 8m vysoká, oplechována zinkovým plechem. Je na ní malý zvon tzv. pozvihovánek z roku 1926. Byl ulit firmou Buřil a Riss z Kuklen u Hradce Králové. Zvon váží 34 kg a jeho rozměry jsou průměr 350 mm, výška 400 mm a základní tón je ,,D". Před kostelem stojí mramorový kříž, který zhotovil Petr Bořucký v Mor. Ostravě.
  V loňském roce jsme společně slavili 100 let od posvěcení našeho farního kostela. Jako součást příprav na tuto oslavu se zahájily opravy, během kterých se nechal vymalovat interiér kostela, provedla se úprava elektroinstalací, proběhla oprava a nátěr venkovní fasády a následně se opravila všechna čtyři schodiště. Práce na venkovní fasádě začaly opravou věže a kříže, který musel být snesen. Konstrukce kříže byla nahrazena novou z nerezové oceli, okrasné prvky byly použity původní. Spolu s novou konstrukcí kříže byla upevněna také nová makovice, do které jsme pro budoucí generace vložili schránku. Oprava se dotkla i věžních hodin, jejichž ciferníky nyní svítí do daleka novým zlacením.
  Díky obětavosti mnohých farníků je naše farnost stále živá. Mnohá společenství už zde mají svou tradici - společenství živého růžence, večeřadlo a dominikánští terciáři. Máme vlastní scholu i chrámový sbor, ti nejmenší pak mají svou scholičku. Přes týden se na faře scházejí skauti, skautky, vlčata, světlušky, mladé maminky, mládež a senioři. Na faře probíhá vyučování náboženství pro 1. až 9. třídu. Rovněž se u nás vychovala již několikátá generace ministrantů. Z naše farnosti byli povoláni ke kněžské službě P. Zdeněk Pluhař, P. Bonaventura Štivar, P. Roman Dlouhý, P. Vojtěch Sivek a P. Petr Huvar. Řeholnickou službu si vybral bratr kapucín Tomáš Pracný.     V nedávné minulosti u nás působil i divadelní spolek Hraduběl, organizovaly se duchovní obnovy a přednášky. Farníci se společně účastní poutí a Třikrálové sbírky. Aby pro naše farníky neplatilo, že největším nepřítelem katolíků je jejich vlastní nevědomost ve víře, navštěvujeme farní knihovnu a biblický kroužek.

Mše svaté:
 Po 6:30
 Út 17:00
 St 6:30
 Čt 17:00
 Pá 6:30, 17:00
 So 7:00, 17:00
 Ne 7:00, 8:30, 10:00

Adresa

Ostrava - Hrabůvka, Metodějská 1, 700 30

Email - farnosthrabuvka@seznam.cz
 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 5. 2013):

Po
6:30
, celý rok, každý týden
Út
17:00
, celý rok, každý týden
St
6:30
, celý rok, každý týden
Čt
17:00
, celý rok, každý týden
6:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, každý týden, Mše svatá pro děti a mládež
So
7:00
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
7:00
, celý rok, každý týden
8:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden, Mše svatá pro děti a mládež

www.ostravahrabuvka.farnost.cz

Adresa kostela: Metodějská

GPS: 49°47'17.295"N, 18°16'10.529"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Římsko-katolický kostel Panny Marie, Královny posvátného růžence v Ostravě- Hrabůvce se nachází na ul. Metodějova. Městskou hromadnou dopravou se lze ke kostelu dopravit tramvajemi nebo autobusy na zastávku s názvem ,,Hrabůvka kostel“. tramvaj č.1 [ Hlavní nádraží - Dubina ], Tramvaj č.3 [ Poruba - Dubina ], tramvaj č.10 [ Výstaviště - Dubina ], autobus č.35[ Poliklinika - Krmelínská ], autobus č.41[ Výškovice - Hrabová ], autobus č.48 [ Sokola Tůmy - Hrabová ], autobus č.55[ Výškovice - Stará Bělá, Nová Bělá, Mitrovice - Hrabová ], autobus č.62 [ Dvouletky - Frýdecká ], autobus č.63[ Hotelový dům Hlubina - Frýdecká ], autobus č.74[ Hranečník - Hrabová]
 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Blanka Nováková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Hrabůvka, Husův sbor CČSH - 0.6 km
Ostrava-Hrabová, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 1.8 km
Ostrava-Zábřeh, modlitebna sboru BJB - 3.7 km
Ostrava-Stará Bělá, Husův sbor - 3.8 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 4.1 km
Ostrava, modlitebna Církve bratrské - 4.2 km
Ostrava-Stará Bělá, kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Mikuláše - 4.2 km
Vratimov, Husův sbor - 4.5 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 4.6 km
Ostrava-Zábřeh, kostel Svatého Ducha - 4.7 km