Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 23. května 2014

Všenoční bdění

»»» Moje Noc

Pravoslavné Všenoční bdění

Brno, pravoslavný chrám sv. Václava
• 18:30 - 22:00 hodin

Ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ Všenoční bdění je neeucharistická služba vzniklá spojením tzv. večerní (nešpory) a jitřní  bohoslužby (matutina). Uvádí věřícího do atmosféry noční modlitby a napomáhá rozjímat nad pravoslavnými texty proniknutými duchovní silou. Akathist je doslova hymnus, „při kterém se nesedí“, a v původní verzi byl zkomponován jako chvalozpěv k Přesvaté Bohorodici.

V průběhu bohoslužby mohou návštěvníci uctít divotvornou ikonu Přesvaté Bohorodice.

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: www.pravoslavbrno.cz

GPS Loc: 49°11'48"N, 16°35'44,2"E

Návaznost na dopravu:
Tramvaj č. 4, zastávka Úvoz. Směr Masarykova čtvrť. Trolejbusy č. 25, 26, 38, 39, zastávka Úvoz. Pěšky z centra - z České cca 10 min.

Chrám sv. Václava se nachází v centru Brna na úpatí hradu Špilberk. Za první republiky neudržovaná a nebezpečná lokalita se díky vyhlášení hradu a parku za národní kulturní památku stala v průběhu let vyhledávaným místem procházek. Chrám je solitérní stavbou zasazenou do zeleně jednoho z největších brněnských parků. Neodmyslitelně patří k siluetě hradu a parku, je součástí městské památkové rezervace a národní kulturní památkou. Plán vypracoval Ing. arch. Petr Levický a stavbu provedl stavitel Vladimír Stavíček v letech 1930-31. Hlavní vnitřní prostor chrámu má tvar jednoduchého hranolu o půdorysných rozměrech 11 x 9,6 metrů a výšce 9,5 metrů. Do jeho stěn jsou prolomeny čtyři niky o světlé výšce 8 metrů. Vnitřní výzdoba chrámu se omezila pouze na vitráže v prostorných okenních otvorech. Ty však byly zcela zničeny během 2. světové války. V původní architektonické výbavě chrámu byla vitráž sv. Václava na koni nad vchodem do chrámu, v levém bočním okně sv. Prokop, na pravé straně sv. Anna a konečně v oltářní části bylo zobrazeno slavné Kristovo vzkříšení. Ve zvonici bylo pět vysvěcených zvonů a po obou stranách chrámové lodě 36 sklápěcích křesel pro staré a nemocné. Hlavním prvkem interiéru je ikonostas. Je zbudován ze základní řady kamenných desek červeného zabarvení, na kterých spočívá osmice sloupků ze zeleného kamene, jež nesou opět řadu kamenných desek. Ikony vsazené mezi sloupky jsou dílem akademické malířky Olgy Djačenkové. Datují se do doby vzniku chrámu. Jedná se o ikonu sv. Václava, sv. Ludmily, archanděla Gabriela, archanděla Michaela, Přesvaté Bohorodice a Krista Spasitele. Nad královskými dveřmi v horní desce je zasazena kruhová ikona Poslední večeře. Výplně otvoru, kování, zábradlí a další interiérové detaily se dochovaly v plném rozsahu. Za zmínku stojí také výborná akustika chrámu. Stavitel Levický musel respektovat kánony církevního stavitelství, ale především navrhnout stavbu, kterou přijme věřící pravoslavný lid, stavbu milou srdci tohoto lidu. Levický se však neuchyluje ke kopírování starých vzorů, což je u soudobých autorů časté, naopak abstrahuje schéma tradičního pravoslavného chrámu v duchu soudobé puristické estetiky. Při kompozici objektu pracuje s čistými objemy hranolu, na jejichž průniku staví podobu vnitřního prostoru chrámu. Tím je schéma vepsaného kříže. Celá stavba graduje věží zakončenou kopulí ruského typu. Ta spolu s motivem kříže přítomným jak v interiéru, tak v siluetě budovy jednoznačně určuje sakrální účel stavby. Vnější podoba je, zcela podle dobových zásad funkcionalismu, podřízena jejímu vnitřnímu uspořádání. Umístění oken a dveří je pečlivě komponováno. Takto vzniklý prostor je přirozeně monumentální, působí slavnostně, ale zároveň lidsky příjemně. Jsme zde svědky užití principu moderní architektury a zároveň tradičních proporčních a kompozičních pravidel. K areálu pravoslavného chrámu patří také zvonice s křtitelnicí, navržená v roce 1991 Luborem Lacinou, který patřil k významným brněnským architektům doby nedávné. V roce 2003 provedla naše brněnská obec obnovu a částečnou úpravu vnějšího vzhledu farního chrámu sv. Václava, která sestávala z několika částí. Nejvýraznější a pro pravoslavného křesťana vpravdě nejradostnější bylo pozlacení tehdejší měděné kopule. Pro zlacení bylo použito nejkvalitnější čtyřiadvacetikarátové plátkové zlato. Kopule se tak stala z dálkových pohledů mnohem výraznější. Chrám dnes září v novém důstojném kabátě, který mohl obléknout díky hojnému Božímu požehnání a milosti.