24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, katedrála sv. Klimenta

Program Noci kostelů 24. května 2019

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

Adresa kostela: Karlova

GPS: 50°5'10.389"N, 14°24'57.489"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Vasyl Slivocký

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská

bus 207 - zastávka Staroměstská

tram 17, 18 - zastávka Staroměstská

 

Katedrální chrám řeckokatolíků v České republice se nachází v areálu Klementina v centru Prahy, nedaleko stanice metra „Staroměstská“, tramvajových linek linek č. 17, 18 a 53 a autobusové linky č. 133.

ul. Karlova 1, Praha 1

Na místě současné katedrály stával původně románský chrám sv. Klementa, který byl součástí dominikánského kláštera od roku 1432 do 1556, kdy jej převzali Jezuité. V nynější podobě byl postaven Jezuity v letech 1712 - 1715 v barokním stylu. Zvenčí střízlivý, uvnitř však velmi ozdobný. Jednolodní chrám je osvětlen osmi velkými okny.

V r. 1931 byl chrám sv. Klimenta odevzdán pražským arcibiskupem Františkem Kordačem Řeckokatolické církvi.

Ve výklencích pilastrů je osm bílých soch čtyř evangelistů, dále socha sv. Augustina, Ambrože, Jeronýma a Řehoře, které zhotovil Matyáš Bernard Braun, od něhož jsou i řezby na kazatelně a oltářích. Nad výklenky v pilastrech a pod nimi visí 16 menších obrazů (Pán Ježíš, sv. Josef, sv. Augustin, sv. Vít, sv. Prokop, sv. Ludmila, sv. Jan Nepomucký, sv. Václav, sv. Zikmund, sv. Ignác, sv. Alois, sv. Stanislav a jiní světci). Maloval je jezuita Ignác Raab.
Pod kruchtou stojí pět zpovědnic s řezbami od Matyáše Bernarda Brauna. Marnotratný syn pasoucí vepře, apoštol Petr s kohoutem, dobrý Pastýř s nalezenou ovečkou, kající se David s lyrou, sv. Jan Křtitel a sv. Marie Magdaléna.
Při restaurování interiéru v r.1984, z iniciativy tehdejšího pražského faráře Ivana Ljavince ve spolupráci s akademickým sochařem Karlem Stádníkem, projektantem Pavlem Vancem a uměleckým kovářem Tomášem Hlaváčkem byl vypracován návrh nového ikonostasu, který korespondoval s interiérem. Karel Stádník přispěl svým osobním darem - plastikami: poslední večeře a proroků Mojžíše a Jana Křtitele a 12 apoštolů, doplněných apoštolem Pavlem a třemi “rovnoapoštoly”: sv. Cyrilem, sv. Metodějem a sv. Vladimírem. Při modelování plastik byla použita pryskyřice a pozlacení provedl Pavel Vanc. Dvě menší ikony na “carských vratech” namaloval malíř Viktor Pivovarov.
Dne 15.3.1996 papež Jan Pavel II., zřizovací bulou Apoštolského exarchátu, prohlásil chrám sv. Klimenta katedrálou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube