28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Podbořany-Buškovice, kostel Narození Panny Marie, hřbitov

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 19:00
Individuální prohlídka
Otevření kostela pro zájemce a prohlídka jeho prostor s doprovodem.

Informace o kostele

WWW: http://www.prokostely.cz

GPS: 50°13'37.734"N, 13°22'25.461"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Chadimová

Původní kostel byl v Buškovicích již ve 14. století. V roce 1717  byl přestavěn v barokním stylu a barokní charakter u něj převažuje dodnes. Poslední zásadnější stavební úpravy jsou z roku 1820.

Kostel je jednolodní, má odsazený pravoúhlý presbytář a je orientovaný na východ. V ose západního průčelí byla představěna hranolová věž s cibulovou bání. Střecha kostela je sedlová, nad závěrem zvalbená. Z východu je připojena nízká sakristie a z jihu kaple s oratoří. Presbytář je sklenut gotickou křížovou klenbou (zřejmě z poloviny 14. století), oratoř je zaklenutá valeně, loď je plochostropá. Na triumfálním oblouku oddělujícím presbytář a loď je zachovaný německý nápis "GEGRÜSSET MARIA KÖNIGIN", Maria je v monogramu uprostřed. V oknech jsou vitráže s těmito motivy: v presbytáři Božské Srdce Ježíšovo a Dobrý pastýř, v lodi sv. Václav a sv. Josef.

Mobiliář kostela je zachovaný jen zčásti, v minulé době byl kostel bohužel zdevastový. Původní barokní varhany z roku 1729 od J. A. Niederleho byly v roce 2003 varhanářem panem Valentou transferovány do kostela sv. Jana Evangelisty v Malém Březně u Chomutova, kde jsou dodnes.

Před západním průčelím jsou symetricky umístěné po stranách kostela dvě samostatně stojící kaple se stanovými střechami. Východní průčelí jižní kaple bylo ve dvacátých letech 20. století upraveno na památník padlým z první světové války (ve stylu art deco). Po roce 1945 byla původní pamětní deska zničena a nahrazena připomínkou padlým rudoarmějcům. U kostela je funkční hřbitov.

Stav buškovického kostela není příliš dobrý a jsou třeba rozsáhlé opravy. Z toho důvodu také není možný volný pohyb v jeho interiéru, zejména v oblasti lodi, kde je uvolněný plochý strop. I přes tato omezení stojí kostel za návštěvu, místo si zachovalo genius loci a návštěva je zážitkem.

Od roku 2014 je kostel v majetku spolku Pro kostely, z.s., který se snaží o jeho obnovu. Nyní probíhá oprava střechy, podařilo se opravit krovy a vyměnit střešní krytinu na části lodi a nad presbytářem. Spolek se snaží ve spolupráci s místními iniciativami a dobrovolníky, mezi které patří  Naše Buškovice, z.s., Místa zblízka nebo Výchovný ústav Buškovice, kostel zpřístupnit. V letošním roce bude kostel otevřený na Noc kostelů již podruhé. Jednou ze společných aktivit je kromě Noci kostelů i poutní mše sv. na svátek Narození Panny Marie v září.

Více o kostele Narození Panny Marie v Buškovicích a činnosti spolku je na webových stránkách http://www.prokostely.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/prokostely.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube