28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Čáslav, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 19:15
Bohoslužba + májová pobožnost
Mše svatá, po jejímž skončení (cca 18:45) bude bezprostředně navazovat tradiční mariánská pobožnost (recitace, krátké zamyšlení, píseň s mariánskou tématikou).
19:30 - 19:50
Varhanní minikoncert
Účinkují žáci čáslavské ZUŠ: E. Njie, J. Topol, H. Stočes, A. Janošová, M. Janošová, M. Vocl, B. Antošová, M.Malina (varhany), P. Vocl (klarinet), P. Malina (trubka) a F. Malina (flétna), varhanní doprovod P. Bělohlávková.
20:00 - 20:15
Varhanní minikoncert
Krátké pásmo varhanních skladeb a varhanní improvizace. Varhany - Jaroslav Kellar.
20:15 - 20:30
Prostor pro hledání pokladu v rámci historické únikovky "Čáslavský sněm 1421".
Pořádá sbor Církve českobratrské evangelické v Čáslavi, viz https://www.nockostelu.cz/program/100702 .
20:30 - 20:50
Komentovaná prohlídka kostela
Interiérem kostela sv. Petra a Pavla provede a zasvěcený výklad o historii místa a místních sakrálních památkách nabídne farář Zdeněk Skalický.
21:00 - 21:30
Varhanní minikoncert
Bachovské rozjímání. Možnost poslechu, meditace nebo usebrání při svitu svíček a za zvuku hudby Johanna Sebastiana Bacha. Varhany - Petra Bělohlávková.
21:30 - 22:00
Ticho jako v kostele
Možnost tiché meditace, rozjímání nebo adorace.
22:00 - 22:30
Ekumenické setkání na Kostelním náměstí
Ekumenické setkání (promluva, zpěv písní, ekumenický dialog) a závěrečná modlitba za město Čáslav a jeho obyvatele.
22:30 - 22:30
Zamykáme....

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-caslav.cz

Adresa kostela: Kostelní nám.

GPS: 49°54'39.501"N, 15°23'22.135"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Bělohlávková

Bývalé královské město Čáslav bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. kolem r. 1260 na významné zemské stezce mezi Prahou a Moravou. Nachází se ve výběžku Středolebské tabule na březích potoka Brslenka. Popis poutního místa Ve středu města je velké obdélníkové náměstí, za jehož severozápadním rohem byl budován kostel sv. Petra a Pavla. Z nejstaršího románského kostela sv. Michala se časem stala zákristie dnešního chrámu, jehož stavba byla započata r. 1280. Ranně gotický presbytář byl hotov okolo r. 1300, síňové gotické trojlodí a kaple Panny Marie pocházejí z poloviny 14. století. Mohutná kostelní věž byla zdvižena v letech 1491 - 1506. Kostel byl pak po r. 1542 rozšířen o severní přístavek. V letech 1537 - 1539 byl pozdně goticky a v letech 1908 - 1911 pseudogoticky přestavován. Čáslavská milostná socha P. Marie s Ježíškem pochází z konce 15. století a je umístěna v podvěžní kapli. Náměstí v Čáslavi je význačné dvěma sochařskými díly. Pomníkem Jana Žižky od J. V. Myslbeka z r. 1881 a mariánským sloupem z r. 1745 se sochami sv. Jana Nepomuckého, Prokopa, Floriána a Šebastiána. Na blízkém Kostelním náměstí je děkanský chrám s vysokou čtyřpatrovou věží. Vstoupit do něho můžeme třemi vchody: goticko-renesančním portálem v zadním průčelí, pseudogotickým portálem v severní předsíni nebo gotickým portálem od jihu. Severní přistavěná loď zakončená kaplí P. Marie má křížovou hřebínkovou klenbu, zatímco boční lodě původního trojlodí jsou klenuty pouze křížově. Hlavní loď s klenbou síťovou přechází do presbytáře, po jehož stranách jsou sakristie a podvěží. V presbytáři se zachoval fragment raně gotické malby, hlava sv. Kryštofa a portál od sakristie z r. 1130. Sakristie je nejstarší částí celé stavby. Skládá se z apsidy, lodě a hranolové věže. Její dnešní podoba je výsledkem mladších renesančních úprav. Zařízení kostela je pseudogotické. Hlavní oltář je ale z přelomu baroka a klasicismu, opatřen dobovými sochami sv. Petra a Pavla. V lodi na pilířových konzolách stojí soch sv. Anny, Jáchyma, Prokopa a Vojtěcha z 18. století. V severní boční lodi je barokní oltář Povýšení sv. Kříže. Cenný rokokový tabernákl vytepaný z postříbřeného plechu v podvěžní kapli obsahuje sochu Panny Marie s Ježíškem a říšským jablkem. v sakristii se nachází starobylý Jistislavův náhrobek z 1. poloviny 13. století. Převzato z knihy Poutní místa v Čechách, vydalo nakladatelství Debora v roce 1995. Poutě a pobožnosti: Hlavní pouť: neděle po 29. 6. (sv. Petr a sv. Pavel)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube