24.05.19
NOC KOSTELŮ
Slovo k mottu Noci kostelů - Mgr. Ing. Michal Němeček

Slovo k mottu Noci kostelů - Mgr. Ing. Michal Němeček

5. 4. 2019 | ČR

Noc kostelů

Noc kostelů je večerem, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi. Je ale také vázán na celé dědictví židovsko-křesťanské kultury a především víry. Proto každoročně hledáme motto, které by Noc kostelů provázelo. Letos je motto spojeno s citací z biblické knihy proroka Izaiáše.

Smysl motta

Autor biblického textu povzbuzuje ty, kteří uprostřed všemožného soužení, které přichází z mnoha stran, jdou s Bohem. Oni zakusí radost a Boží ochranu.

Podrobnější výklad motta

Text celého verše zní: „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek, srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde za zvuku píšťal, aby vstoupil na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele.“  (Iz 30,29 Český ekumenický překlad)

Kdo byl prorok?

Prorok byl v Izraeli jakýsi mluvčí Boha („Hospodina“). Bez ohledu na politické záměry krále měl prorok ohlašovat, jak situaci vidí Bůh a co očekává od lidu či krále. Nejde tedy o věštce budoucnosti, spíše varuje, co se stane, pokud lidé Boha nezapojí do svého rozhodování a jednání. Proto proroci často volí drsná slova, obrazné metafory či burcující obrazy, aby lidé pochopili, jak vážná je situace.

Historický kontext biblického citátu

Biblický text, ze kterého čerpá motto letošní Noci kostelů, vychází z 8. století před Kristem. Pro pochopení souvislostí je nutné porozumět, co se v té době odehrávalo. Tehdy malá země Izrael byla rozdělena na dvě království. Na bohatší a úrodnější sever a na méně úrodný, spíše tradiční jih, jehož hlavním městem byl Jeruzalém.

Izrael tehdy tvořil jakýsi geopolitický most mezi říší Egypta v severní Africe a Blízkým Východem v čele s Asyrskou říší. Obě tyto mocnosti chtěly získat strategické území obchodních cest, na kterém ležel Izrael. Asyřané proto porazili nejprve Severní Izrael (roku 721 př. K.) a následně stanuli i před hradbami Jeruzaléma (701 př. K.). Ale nedobyli ho.

Počítat s Bohem ve svém životě

Prorok Izaiáš působící v jižním království reaguje na tuto situaci. Ve 30. kapitole najdeme text věnovaný Egyptu, ke kterému vzhlížela část politické reprezentace jako k možnému zachránci před ohrožením ze strany Asyřanů. Ale Izaiáš varuje před touto strategií. Podle něj je třeba se opřít o Boha, který Izrael vysvobodí. V následujících verších (18-25) pak vykresluje pokojný stav země, který nastane, pokud se lid zřekne špatného, pověrčivého a svévolného jednání a bude počítat s Bohem.

Další pokračování textu (od verše 26) odkazuje na zkušenost, kterou Izraelité učinili již dříve. Někdy před rokem 1225 př. K. vyšel tento národ z Egypta, kde sloužili jako otroci. Bůh tehdy pro jejich vysvobození učinil mnoho divů. Odešli ze zajetí uprostřed noci, Bůh jim poskytl zvláštní ohnivý sloup, dokonce prošli středem moře, aby se zachránili. Tváří tvář všem těmto zázrakům tehdy zpíval Bohu jejich průvodce Mojžíš oslavnou píseň (srov. Bible, kniha Exodus 15). Izraelité si tuto událost každý rok připomínali při slavení Velikonoc.

V námi sledovaném textu se prorok Izaiáš odvolává na dávné vyjití z Egypta. I nyní budou muset asyrští i egyptští vládci ustoupit před Boží mocí. Lidé budou Bohem zachráněni, nebudou muset sloužit bohům Egypta či Asýrie, ale  budou moci svobodně chválit Hospodina při slavení bohoslužeb (tak lze porozumět pojmu „zasvětit svátek“). Slavení se ponejvíce odehrávalo v Jeruzalémském chrámě ležícím na hřebenu Judských hor 750 m. n. m. Často se proto Jeruzalém označuje „Hospodinova hora“.

Bůh lidi vede i navzdory zlu a „mocným“ tohoto světa

Židovská i křesťanská zkušenost opakovaně svědčí o tom, že lidé, kteří se přidrží Boha a jeho pohledu na svět, ve svém životě nezabloudí. Pouhé politikaření, machinace či mocenské zájmy nakonec nejsou nosné. Vždyť sto let po Izaiášově vystoupení „neporazitelná“ Asyrská říše padla a vystřídali ji jiní. Pokud se ale přikloníme k Bohu a uvěříme mu, můžeme ho nakonec oslavovat jako vládce dějin, který svůj lid vede i navzdory zlu a „mocným“ tohoto světa. Bůh je dobrý ke každému člověku, který nestaví svůj život na zlu či nespravedlnosti. Všechny chrámy, kostely i umělecké památky jsou odrazem jeho krásy, velikosti a lásky k člověku.

Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského


Další aktuality

Vizuální styl Noci kostelů 2019

Vizuální styl Noci kostelů 2019

5. 3. 2019 | ČR

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2019, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května 2019.
Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben.

více …

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

7. 2. 2019 | Hradec Králové

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2019, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více …

Noc kostelů 2019

Noc kostelů 2019

2. 7. 2018 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2019.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube