12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Blučina, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 12. června 2020

16:00 - 19:00
Hry a soutěže, dílničky pro děti
Doprovodný program na farním dvoře pro malé i větší děti
16:00 - 21:00
Výstup na kostelní věž, prohlídka hodin a zvonů
16:00 - 21:00
Vstup do krypty v kapli svaté Barbory
16:00 - 21:00
Výstava biblí a bohoslužebného oblečení
16:00 - 22:00
Malé občerstvení
18:00 - 18:30
Právě teď je chválit Pána čas
Vystoupení dětské scholy a skupiny Fakt Jo
19:00 - 19:40
Mše svatá
20:00 - 20:30
Rozjímání za zvuku flétny
21:00 - 21:30
Soukromá adorace při svíčkách
21:30 - 22:00
Závěrečná modlitva za Blučinu s požehnáním
22:00 - 22:00
Ukončení Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://blucina.cz

Adresa kostela: Komenského 20

GPS: 49°3'15.84"N, 16°38'38.4"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Jedličková

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.02.2020)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
17:30 od 1.10. do 30.6., každý týden
18:30 od 1.7. do 30.9., každý týden
17:30 od 1.10. do 30.6., každý týden
18:30 od 1.7. do 30.9., každý týden

Kostel Panny Marie Nanebevzaté

Dnešní podobu kostela Nanebevzetí Panny Marie vytvořila staletí. Jde o trojlodně orientovanou stavbu s pětibokým závěrem a s věží kvadratického půdorysu přestavěnou před západní průčelí. Loď je zastřešena velmi vysokou sedlovou střechou, věž ukončena římsou, nad níž probíhá ochoz na každé straně se třemi arkádami; nad nimi mohutné těleso věže přechází do subtilnějšího osmibokého hranolu, který je nad konzolami zastřešen cibulí s lucernou. Hlavní loď je členěna na dvě části, východní je zaklenuta polem křížové žebrové klenby a pětibokým lunetovým závěrem, přerušeným barokním pasem, za nímž je kruchta, západní část je od východní oddělena širokým klenebním pasem a zaklenuta hvězdicovou žebrovou klenbou. V kruhovém svorníku nad kruchtou situovanou v západní části lodi a spočívající na půlkruhových obloucích nesených čtyřmi pilíři je vyryt letopočet 1596. K jižní stěně lodi přiléhá trojboce uzavřená kaple zaklenutá síťovou žebrovou klenbou. Ke střední části severní lodi je přistavěna kaple sv. Barbory, nad jejímž přibližně čtvercovým půdorysem se zvedá křížová žebrová klenba; na kapli navazuje tzv. ulička neboli úzká síň, s valenou klenbou prolomenou po délce z každé strany třemi výsečemi. K severní zdi presbytáře a západní stěně kaple sv. Barbory je přistavěna trojboce ukončená sakristie. Jádro kostela, tj. obvodní zdi původně plochostropé lodi a věž do výše horní kordonové římsy se schodištěm zapuštěným do síly zdi, je pozdně románské ze třetí čtvrtiny 13. století. Při severním nároží lodi byl ve stejné době vystavěn v základu válcový karner, v 1. čtvrtině 14. století došlo k prodloužení lodi k východu a jejímu pětibokému ukončení. Někdy na přelomu 14. a 15. století byla zbořena nadzemní část karneru a na zdivu ossaria (kostnice) byla vztyčena kaple sv. Barbory, širokým průrazem spojená s novou částí lodi. Kolem roku 1500 byla přistavěna jižní kaple se samostatným přístupem, ještě před samou půlí 16. století byla vestavěna hudební kruchta na níž byly v roce 1856 pořízeny nové varhany s 12 rejstříky a 8 pedály a z ní prolomen vstup do křížovou žebrovou klenbou zaklenuté místnosti v prvním patře věže. Vstupy z kruchty i vřetenového schodiště do této prostory byly opatřeny jednoduchými ostěními a masivními plátovanými dveřmi se západkami. Po zaklenutí západní části lodi přes zazdívku románského okna byla na její severní zdi vytvořena monumentální figura sv. Kryštofa. Nejspíše až po roce 1600 byla zvýšena věž o zvonicové patro; na přelomu 17. a 18. století vznikla severní přístavba (ulička) snad jako loď pro bratrstvo sv. Barbory. Nejstarší stavební fáze blučinského kostela podle zjištění stavebně historického průzkumu tak pochází přibližně z doby, kdy vedl duchovní správce Jan spor se žďárským klášterem o příslušnost vsi Novošic (rok 1263). To však znamená, že v Blučině existovala ještě předtím nějaká starší církevní architektura, jejíž polohu nejspíše dnešní chrám respektuje. Její podoba zůstane nejspíše provždy neznámou.

Nejbližší Noc kostelů:

Rajhrad, kostel Božského Srdce Páně – 5,9 km

Moravany u Brna, kostel sv. Václava – 11,6 km

Přibice, kostel sv. Jana Křtitele – 12,1 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube