07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 16:30
Koncert Eriky Šporerové a Marianny Pillárové
Zazní duchovní skladby a Ave Maria od Georga Friedricha Händla, Williama Goméza, Césara Francka, Giulia Cacciniho, Wolfganga Amadea Mozarta a Gaetana Donizettiho.
17:00 - 17:55
Mše svatá
Čas na zastavení se v Boží přítomnosti a společnou modlitbu.
17:55 - 18:00
Vyzvánění zvonů
18:00 - 18:10
Úvodní slovo o. Roberta Jasiulewicze, faráře
18:00 - 21:00
Program pro děti
Zajímavý program pro děti, včetně možnosti vyrábění.
18:10 - 21:00
Přímluvná modlitba
Nabídka modlitby za to, co Vám leží na srdci.
18:15 - 18:35
Světlo na kopci
Krátké divadlo se zpěvy o světle, které rozjasňuje srdce v podání dětské scholy. Scénář: Michaela Švecová; hudba: Honza Košárek.
18:40 - 19:10
Co kdo nosí
Přednáška o. Roberta Jasiulewicze o oblečení a věcech, které se používají v kostele (s možností vyzkoušení).
19:15 - 19:20
Dvořák 120
Zveme Vás ke společnému hraní a zpěvu! Více informací v detailu programu.
19:20 - 19:50
Barokní hudba
Koncert staré, převážně barokní hudby. Hrají: Dorota Blahútová a Aneta Welserová - příčné flétny, Karolína Strouhalová - viola, Tereza Zbořilová - zobcová flétna.
19:55 - 20:10
Ty nejkrásnější modlitby z muzikálů
Modlitba z Jesus Christ Superstar, Dasha Modlitba a Modlitba pro Martu v podání Kláry Bačíkové. Klavírní doprovod Olga Bezačinská; ZUŠ E. Marhuly Ostrava.
20:15 - 20:45
Varhanní koncert
Factus est repente - improvizace na gregoriánský chorál; Johann Kaspar Kerll (1627-1693) Passacaglia; Veni Sancte Spiritus - improvizace na gregoriánský chorál v podání Martina Poruby.
20:50 - 21:20
Co kdo nosí
Přednáška o. Roberta Jasiulewicze o oblečení a věcech, které se používají v kostele (s možností vyzkoušení).
21:30 - 22:30
Koncert Mercedes-Band
Současné chvály světové populární katolické hudby, písně k Duchu svatému a mariánské písně v podání Kryštofa Janáčka, Marie Jiráskové, Karla Korpase, Davida Cindlera a Jany Žáčkové.
22:30 - 22:55
Zastav se a naslouchej
Prostor k osobní meditaci v tiché atmosféře nočního kostela.
22:55 - 23:00
Modlitba za Ostravu a požehnání

Celovečerní program:

Časopis pro děti
Ukázková čísla křesťanských časopisů Cvrček, Nezbeda, Duha a Tarsicius (zdarma).
Boží slovíčko
Citáty z Bible.
Slova povzbuzení
Svědectví a letáčky o životě s Bohem (zdarma).
Zapal svíčku
Přijďte se pomodlit a rozsvítit svoji svíčku (modlitba a svíčky budou k dispozici).
Farní kino
Jak Antonín Dvořák dobyl celý svět i přes nepřízeň osudu (18:15, 20:00, 20:50); Ze života farnosti - videoprezentace (18:35, 21:10, 22:05); pro děti Poklady v nebi (18:55, 20:20); Devět dní v komatu (19:25, 21:30). Podrobněji v detailu programu.
Rozhovor s knězem
Během celé Noci kostelů možnost rozhovoru s knězem.
Prohlídka věže a hodin s průvodcem
Prohlídky se konají v uvedených časech, doporučujeme rezervaci vstupu. Podrobnosti v detailu programu.
Co kdo nosí
Výstava o oblečení a věcech, které se používají v kostele (v 18:40 a ve 20:50 s komentářem o. Roberta Jasiulewicze, faráře).
Výstava od Noci 2023 do Noci 2024
Výběr fotografií z dění ve farnosti.
Dopisy Bohu
Za co byste chtěli Boha prosit nebo mu poděkovat. Podrobněji v detailech programu.

Informace o kostele

WWW: https://farnostprivoz.cz/

Adresa kostela: nám. Svatopluka Čecha

GPS: 49°51'4.405"N, 18°16'20.991"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Košárek

Návaznost na dopravu:

Tramvajová (č. 1,2,8) a trolejbusová zastávka (č. 101, 102, 108) Náměstí S.Čecha.

Dějiny Přívozu jsou spjaty s dějinami Ostravy. První písemnou zmínku nacházíme v roce 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Vesnička Přívoz byla přifařena ke kostelu sv. Václava. Touha přívozských občanů po samostatné farnosti a povýšení na statut města ve 2. polovině 19. století je vedla k přistoupení na podmínku vlády postavit samostatný farní kostel.

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je dodnes oceňován i UNESCEM. Kostel měl být jubilejním a měl být hotov do roku 1898, na památku padesátiletého panování tehdejšího císaře Františka Josefa I. Skutečné dokončení se však o rok protáhlo.

Kostel byl posvěcen na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1899 olomouckým arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem. Svěcení se zúčastnil i arcivévoda Evžen jako zástupce císaře Františka Josefa I.

Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Půdorys kostela je tvořen křížovou lodí, do níž je vepsána oválně protáhlá rotunda, jež je sklenutá klenbou s velkým rozpětím dle Monierova systému. Původně měl mít chrám kopuli nad křížovou lodí, ale z různých hlavně finančních důvodů z toho sešlo. Délka kostela je 36.43 metrů, šířka 27 metrů.

Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů. Průčelí kostela je tvořeno pavlánem, jakoby baldachýnem nad hlavním portálem, který tvoří velké kruhové gotické okno a hlavní vchod. Rozeta byla před válkou opatřena obrazem Neposkvrněného srdce Panny Marie, při bombardování za druhé světové války byla zničena. Hlavním vchodem se vstoupí do chrámové předsíně. Pravá strana předsíně tvoří tzv. kapli Bolestné Panny Marie s oltářem a Pietou. Předsíň je od chrámové lodi oddělená kovanou mříží.

Nad předsíní je umístěn hudební kůr, který je nesen dvěma pilíři, rozvětvenými ve dva sloupy. Na kůru jsou umístěny varhany systému UNIT od firmy Rieger z Krnova o 28 rejstřících, dvou manuálech s mechanickou trakturou.

Okna byla původně barevná s obrazy ze života Panny Marie: vlevo korunování P. Marie s nápisem „Ave Maria, sine labe originali concepta“ a vpravo nanebevzetí P. Marie s nápisem „Grátia plena“. Okna maloval Karel Melzer z Langenavy. Tři barevné okna byla rovněž v presbytáři s malbami: Neposkvrněného početí Panny Marie - což je titulatura kostela - s nápisem „Fiat mihi secundum verbum tuum“, druhé okno sv. Josefa a třetí okno sv. Anny s nápisem „Sancta Anna, ora pro nobis“. Všechna barevná okna byla zničena při bombardování za II. světové války a nebyla již obnovena. Další menší okna jsou ve výklencích po stranách presbytáře a kůru.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - v ziměVe věžích jsou zavěšeny celkem tři zvony: ve východní věži největší zvon s nápisem „Ave Maria“ o průměru 137 cm a hmotnosti 1350 kilogramů, v západní věži prostřední zvon s nápisem Cyrill et Methodius o průměru 117 cm a hmotnosti 850 kg a malý zvon o průměru 97 cm a hmotnosti 475 kg s nápisem Aloisius. Všechny zvony jsou ocelové a byly odlity ve Vítkovických železárnách v r. 1921, aby tak nahradily původních pět zvonů ze zvonoviny, jež byly zrekvírovány pro válečné účely.

Hlavní oltář, privilegovaný, je pseudogotický, grädenský. Přední spodní část oltáře i mensa je z bílého kararského mramoru, zadní část je z pískovce. Mramorovou část oltáře, křtitelnici a oltářní mřížku z mramoru dodal Otto Wienlich, kameník v Opavě.

Retabulum je od Josefa Riffesera, stavitele oltářů v St. Ullrichu - Grädenu. Je zhotoven z měkkého dřeva. V retabulu je umístěn obraz Neposkvrněné, patronky kostela. Autorem obrazu je akademický malíř František Ženíšek. Obraz daroval světitel arcibiskup Kohn.

Po levé straně obrazu jsou velké sochy sv. Jáchyma a sv. Jana Evangelisty, vpravo sv. Josefa a sv. Anny. Těsně kolem obrazu jsou ještě dvě a dvě menší sochy: krále Davida, proroků Jeremiáše, Ezechiela a Daniela.

Svatostánek byl původně dřevěný a v roce 1926 nahrazen novým z kararského mramoru. Po obou stranách svatostánku jsou umístěny sochy adorujících andělů z kararského mramoru, dodané firmou Vávra z Ostravy. V oltáři jsou uloženy ostatky sv. Bartoloměje, Fruktuosa a Longina.

V předním levém výklenku je umístěn vedlejší oltář Božského Srdce Páně. Oltář vyhotovený v roce 1902 je pseudogotický dubový. Na oltáři je obraz Pána Ježíše zjevujícího se sv. Markétě Alacoque. Obraz malovala Marie Schöffmannová z Vídně. Po obou stranách obrazu byly sochy sv. Barbory a sv. Prokopa - patronů horníků. V roce 2006 byly však zcizeny.

V pravém předním výklenku je vedlejší oltář sv. Alžběty, provedení je obdobné jako oltář vlevo. Obraz sv. Alžběty Uherské je od vídeňského malíře Baara. Světice na obraze má podobu císařovny Alžběty. Oltář zhotovil Robert Hennel včetně dvou vedlejších oltářů: Vpravo sv. Barbory s postranními sochami sv. Jana Vianneye a sv. Judy Tadeáše, vlevo oltář sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

Kazatelna je dřevěná, je opatřena dřevěným přístřeškem. Na kazatelně jsou ve dřevě vyřezány latinsky citáty z Písma sv.: Mt 1,25; Jan 1,14; Iz 7,14; Lk 1,38; Mk 1,11. Kazatelnu a dvě zpovědnice dodal František Grmela, umělecký stolařský závod v Brně.

Pozdější liturgická reforma z konce šedesátých let 20. století dala přednost sloužit mši nejenom v národním jazyce, ale také čelem k lidu. K tomuto účelu byl zhotoven obětní stůl. Ten však byl nahrazen novým v roce 1999, kdy zároveň vznikla současná podoba presbytáře, obsahující také dřevné prostorné pódium a ambón.

V letech 2007–2013 prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala rekonstrukci fasády, vitráží, dveří.

V roce 2022 proběhla oprava vnitřních omítek a výmalba kostela.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2020
Noc kostelů 2020
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Noc kostelů 2021
Noc kostelů 2021
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube