07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: https://farnostprivoz.cz/

Adresa kostela: nám. Svatopluka Čecha

GPS: 49°51'4.405"N, 18°16'20.991"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Košárek

Návaznost na dopravu:

Tramvajová (č. 1,2,8) a trolejbusová zastávka (č. 101, 102, 108) Náměstí S.Čecha.

Dějiny Přívozu jsou spjaty s dějinami Ostravy. První písemnou zmínku nacházíme v r. 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Vesnička Přívoz byla přifařena ke kostelu sv. Václava. Touha přívozských občanů po samostatné farnosti a povýšení na statut města ve 2. pol. 19. stol. je vedla k přistoupení na podmínku vlády postavit samostatný farní kostel.

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je do dnes oceňován i UNESCEM. kostel měl být jubilejním a měl být hotov do roku 1898, na památku padesátiletého panování tehdejšího císaře Františka Josefa I. Skutečné dokončení se však o rok protáhlo. Kostel byl posvěcen na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1899 olomouckým arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem. Svěcení se zúčastnil i arcivévoda Evžen jako zástupce císaře Františka Josefa I. kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Půdorys kostela je tvořen křížovou lodí, do níž je vepsána oválně protáhla rotunda, jež je sklenutá klenbou s velkým rozpětím dle Monierova systému. Původně měl mít chrám kopuli nad křížovou lodí, ale z různých hlavně finančních důvodů z toho sešlo. Délka kostela je 36.43 m, šířka 27 m. Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů. Průčelí kostela je tvořeno pavlánem, jakoby baldachýnem nad hlavním portálem, který tvoří velké kruhové gotické okno a hlavní vchod. Rozeta byla před válkou opatřena obrazem Neposkvrněného srdce Panny Marie, při bombardování za druhé světové války byla zničena. Hlavním vchodem se vstoupí do chrámové předsíně. Pravá strana předsíně tvoří tzv. kapli Bolestné Panny Marie s oltářem a Pietou. Předsíň je od chrámové lodi oddělená kovanou mříží. Nad předsíní je umístěn hudební kůr, který je nesen dvěma pilíři, rozvětvenými ve dva sloupy. Na kůru jsou umístěny varhany systému UNIT od firmy Rieger z Krnova o 28 rejstřících, dvou manuálech s mechanickou trakturou. Okna byla původně barevná s obrazy ze života Panny Marie: vlevo korunování P. Marie s nápisem Ave Maria, sine labe originali concepta a vpravo nanebevzetí P. Marie s nápisem Grátia plena. Okna maloval Karel Melzer z Langenavy. Tři barevné okna byla rovněž v presbytáři s malbami: Neposkvrněného početí Panny Marie - což je titulatura kostela - s nápisem Fiat mihi secundum verbum tuum, druhé okno sv. Josefa a třetí okno sv. Anny s nápisem Sta Anna, ora pro nobis. Všechna barevná okna byla zničena při bombardování za II. světové války a nebyla již obnovena. Další menší okna jsou ve výklencích po stranách presbytáře a kůru. Ve věžích jsou zavěšeny celkem tři zvony: ve východní věži největší zvon s nápisem Ave Maria o průměru 137 cm a hmotnosti 1350 kg, v západní věži prostřední zvon s nápisem Cyrill et Methodius o průměru 117 cm a hmotnosti 850 kg a malý zvon o průměru 97 cm a hmotnosti 475 kg s nápisem Aloisius. Všechny zvony jsou ocelové a byly odlity ve Vítkovických železárnách v r.1921, aby tak nahradily původních pět zvonů ze zvonoviny, jež byly zrekvírovány pro válečné účely. Hlavní oltář, privilegovaný, je pseudogotický, grädenský. Přední spodní část oltáře i mensa je z bílého kararského mramoru, zadní část je z pískovce. Mramorovou část oltáře, křtitelnici a oltářní mřížku z mramoru dodal Otto Wienlich, kameník v Opavě. Retabulum je od Josefa Riffesera, stavitele oltářů v St. Ullrichu - Grädenu. Je zhotoven z měkkého dřeva. V retabulu je umístěn obraz Neposkvrněné, patronky kostela.Autorem obrazu je akad. malíř František Ženíšek. obraz daroval světitel arcibiskup Kohn. Po levé straně obrazu jsou velké sochy sv. Jáchyma a sv. Jana Evangelisty, vpravo sv. Josefa a sv. Anny. Těsně kolem obrazu jsou ještě dvě a dvě menší sochy: krále Davida, proroků Jeremiáše, Ezechiela a Daniela. Svatostánek byl původně dřevěný a v r. 1926 nahrazen novým kararského mramoru. Po obou stranách svatostánku jsou umístěny sochy adorujících andělů z kararského mramoru, dodané firmou Vávra z Ostravy. V oltáři jsou uloženy ostatky sv. Bartoloměje, Fruktuosa a Longina. V předním levém výklenku je umístěn vedlejší oltář Božského Srdce Páně. Oltář je pseudogotický dubový. Na oltáři je obraz Pána Ježíše zjevujícího se sv. Markétě Alacoque. obraz malovala Marie Schöffmannová z Vídně. Po obou stranách obrazu jsou sochy sv. Barbory a sv. Prokopa - patronů horníků. Oltář byl pořízen r. 1902. V pravém předním výklenku je vedlejší oltář sv. Alžběty, provedení je obdobné jako výš popsaný oltář. obraz sv. Alžběty Uherské je od vídeňského malíře Baara. Světice na obraze má podobu císařovny Alžběty. Oltář zhotovil Robert Hennel vtě dva vedlejší oltáře: vpravo sv. Barbory s postranními sochami sv. Jana Vianneye a sv. Judy Tadeáše, vlevo oltář sv. Terezie od Dítěte Ježíše se soch Novém Jičíně a posvěcen byl 18. října 1903. U bočních vchodů jsou umístěny ješami sv. Alžběty a Sv. Terezie větší. Kazatelna je dřevěná, je opatřena dřevěným přístřeškem. Na kazatelně jsou ve dřevě vyřezány latinsky citáty z Písma sv.: Mt 25, Jan 1,14, Iz 8,18, L 1,38, Mk 1,11.Kazatelnu a dvě zpovědnice dodal František Grmela, umělecký stolařský závod v Brně.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2020
Noc kostelů 2020
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Noc kostelů 2021
Noc kostelů 2021
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube