28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Železný Brod, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

GPS: 50°38'34.547"N, 15°15'24.149"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Simmova

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jakuba Většího najdeme vlastně v centru města, z hlavního náměstí se Husovou ulicí dostaneme na Malé náměstí. Malému náměstí vévodí tzv. kostelní vršek s kostelem sv. Jakuba Většího. 

V rámci Noci kostelů jsme si pro vás připravili Zahradní slavnost u kostela. Nudit se nebudou dospělí, ale ani děti!

9.00-19.00- otevřený kostel

15.00-16.45-Koncert - Písně Duší

17.00-17.45- Barevná pohádka - Divadélko Rolnička

18.00-19.00-Mše Svatá

V rámci této akce vyhlašujeme soutěž pro děti - namalujte nám obrázek na téma - příroda, ekologie nebo rodina, a doneste k nám do centra do 10.6. - my pak z obrázků uděláme Výstavu na stromech v den akce! Každý malíř pak dostane malý dáreček když na akci přijde, a svůj obrázek nám ukáže.

Na akci se můžete těšit na dílničky pro děti, malování na obličej a hennou, hry a soutěže pro děti.

A také si budete moci dát výbornou kávu či jiný nápoj a něco malého k snědku v pojízdné kavárničce Avantýra z Železného Brodu.

Pojďme si udělat krásné odpoledne plné zábavy a pohody❤️ V případě ošklivého počasí se akce přesouvá do kostela!

Těšíme se na vás!

 

 

Chcete nám pomoci s organizací nebo se k nám přidat? Kontaktujte organizátora akce : [email protected].

 

 

Nejranější zmínky o zdejším kostele sv. Jakuba spadají do 14. století. Kostel byl v té době dřevěný. V náročných obdobích válek /30letá válka, vpády Švédů aj./ byl několikrát vypálen, ale následně vždy obnoven a vybudován opět ke shromažďování věřících a slavení liturgie.Teprve ale doba po uklidnění pustošících bouří nám přináší zprávy o brodském chrámu - kamenném. Ten byl postaven roku 1649, bez fundace, nesvěcený a filiální k Nábzí. Neměl vlastního faráře ani farní dům.

Až v 18. století, kdy převzal majorát hruborohozeckého panství Albrecht Maxmilián Des Fours, se Brodu dostalo vlastní fary se stálým knězem, čímž přestala filiace z Nábzí.Za patronátu Albrechtova syna hraběte Karla Josefa Des Fours byl roku 1761 farní kostel z potřeby stále se zvětšující farnosti rozšířen. V rámci těchto prací, které vedl Jan Jiří Volkert, byla přistavena zvonice nad svahem k Jizeře /ze zvonů byl dosud zachován jen nejstarší a největší s latinským nápisem, který hlásá, že "Tento zvon byl ulit ke chvále Boha všemohoucího roku 1497"/. V této době byl také vytesán latinský nápis nad hlavním vchodem: AeDes ConseCrata eXtat aLtIssIMO - posvěcená budova pne se k výšinám. Nad portálem byl umístěn plastický dvouznak, desfourský s korintským sloupem, náležející stavebníků Karlu Josefu hraběti Des Fours a jeho choti Karolině, rozenné Coloně z Velsu. Stejnému hraběti vděčíme i za výstavbu kostelíka na Poušti a další kostely na jeho panství.

 

Vnitřek kostela je zdoben nástropní malbou v presbytáři znázorňující svatou rodinu v člunu na moři. Malba v kostelní lodi s tématem stětí sv. Jakuba dle originálu význačného malíře J. Fuhricha byla bohužel zničena při požáru v kostele r. 1990.V roce 1932-33 byl zřízen a vysvěcen moderní oltář z červeného sliveneckého mramoru a skla, zdobený kozákovskými ušlechtilými kameny. Součástí oltáře jsou obrazy českých světců sv. Vojtěcha, sv. Zdislavy, sv. Anežky a sv. Prokopa. Oltář navrhnul arch. K. Klenka a práci provedli profesoři a žáci místní sklářské školy. Nad svatostánkem dominuje zlacená socha patrona kostela sv. Jakuba od akademického sochaře D. Pešana.V boční oratoři je od r. 2001 vybudována pravoslavná kaple sv. Jana Křtitele a Ivana českého. Po pravé straně lodi je umístěn oltář sv. Anny. Postranní sochy představují sv. Josefa a sv. Jáchyma. Obraz na oltáři znázorňuje sv. rodiče Panny Marie, která se učí číst. Na protější straně je umístěn oltář sv. Josefa, zdobený sochami sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého. Na oltářním obraze je sv. Josef pěstoun, jehož kompozice byla přejata z Brandlova obrazu sv. Josefa. Oba oltáře byly shodně komponovány a opraveny r. 1874.Při požáru kostela 13.ledna 1990, byl zcela zničen barokní oltář umístěný v rohu lodi, komponován k ústřední zasklené skříni. V ní byla umístěna gotická milostná socha Piety /sedící Matky Boží se zmučeným Kristem na klíně/. Pieta z 15. století byla nejstarší a nejcennější brodskou uměleckou památkou. V současné době je na jejím místě její sádrová kopie. Kazatelna v severním rohu lodi, která má přístup ze sakristie, byla pořízena roku 1781. Před ní je umístěna cínová křtitelnice z roku 1761.Pozdější jsou obrazy křížové cesty o nichž v inventáři roku 1777 není ještě zmínka, avšak roku 1828 jsou označeny za dosud nové.Farní kostel byl povýšen na děkanský kardinálem ThDr. Štěpánem Trochtou, biskupem litoměřickým v roce 1970.

Za kostelem stojí zděná osmiboká kostnice. Nad vchodem visí plastický dvouznak, obdobný onomu nad hlavním chrámovým portálem. Potvrzuje stavební souvislost kostela s kostnicí jež byla zřízena roku 1765.Jednoposchoďová farní budova byla postavena - jako snad první zděný dům v městečku - roku 1723, péčí hraběte Albrechta Des Fours.Pod kostelem je hrobka stavebníků kostela, Karla Josefa Des Fours, pohřbeného zde r. 1775 a jeho manželky Karoliny Colony z Velsu r. 1768. Z kostelního návrší vede dolů na Malé náměstí nově upravené schodiště, které je zdobené pozdněbarokními sochami - sv. Jan Nepomucký, Immaculata - Panna Marie Neposkvrněného početí a sv. Anna s Pannou Marií.Za kostelem nedaleko sakristie je umístěn tesaný pískovcový smírčí kříž.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube