07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Karviná-Fryštát, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 19:00
Prohlídka věže kostela
poslední prohlídka začne cca v 18:30 a bude probíhat v půlhodinových intervalech. Na závěr, v 19:00, bude ukázka ručního zvonění.
18:00 - 19:00
Mše svatá + zahájení Noci kostelů
18:00 - 21:00
Knihkupectví u Sv. Kříže
Nabídka křesťanské literatury s možností zakoupení knih, mešních vín, růženců a klášterních produktů (sirupy, čaje, hořčice,...). Těšíme se na Vaši návštěvu.
19:00 - 21:00
Doprovodný program pro děti a s dětmi
19:00 - 23:00
Prohlídka kostela
Volná prohlídka interiéru kostela s komentovanou prohlídkou v jednotlivých částech kostela.
21:00 - 21:05
Modlitba za město
Zveme ke každodenní společné modlitbě za naše město a krátké přiblížení jejího smyslu

Celovečerní program:

Ochutnávka mešních vín
V letošním roce pro Vás opět otevřeme dveře fary, kde se uskuteční ochutnávka a povídání o mešních vínech.
Prohlídka zákulisí Mše svaté
Sakristie
Povídání o varhanách u varhan
možnost nahlédnout do útrob úžasného hudebního tělesa - prohlídka bude každých 45 minut Začátek bude v 19:15h, 20h, 20:45h, 21:30h, 22:15h
Zapalme svíčku...
Pojďme vzpomenout na zemřelé příbuzné či blízké...a zapalme svíčku...

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-karvina.cz

Adresa kostela: ulice Pivovarská

GPS: Loc: 49°51'12.408"N, 18°32'24.094"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Ciosková

Návaznost na dopravu:

Nutno vystoupit na na zastávce: Karviná Nové Město, obchodní dům Stojí zde jednak místní MHD a jednak meziměstské linky směr Havířov, Ostrava, Orlová,...

Farní kostel Povýšení sv. Kříže je vůbec nejstarší stavební památkou na území města Karviné. Pochází z gotického období a jeho počátky jsou spjaty se založením Fryštátu koncem 13. století. Stalo se tak za vlády Měška I. z dynastie těšínských Piastovců, kdy Fryštát sehrával význemnou roli hospodářského a kulturně správního střediska. Fryštát se stal hned po Těšínu druhým sídelním městem v nově vytvořeném roku 1289 těšínském vévodství.

 

I když postrádáme jakékoliv prvotní prameny o založení farního kostela ve Fryštátě, prvním dochovaným pramenem o jeho existenci je nadační listina těšínského knížete Přemka z roku 1376. Ale i tato se dochovala jen v opise z 18. února 1377. Kníže Přemek v ní rozšířil nadaci na oltář Božího Těla a sv. Jana Evangelisty o 10 hřiven grošů ročního důchodu z městských platů. Zde se uvádí, že tato nadace na oltář ji trvá "od starých časů", z čehož lze usuzovat, že kostel existoval již dávno před vydáním této listiny.

Kostel byl postaven jako jednolodní obdélná stavba o půdorysu latinského kříže. původně byl bez věže a jeho dřevěná zvonice stála v blízkosti této stavby na kostelním nádvoří. Jednalo se v té době o jedinou zděnou stavbu ve městě.

Po požáru města roku 1511, který poškodil také stavbu kostela a zcela zničil dřevěnou zvonici, byl kostel přestavěn.

V letech 1515 až 1530 byla k severní zdi přistavěna 50 metrů vysoká čtyřboká věž se šnekovým válcovým schodištěm. Zakončena byla dřevěným ochozem a dvojitou cibulovou střechou. Významným stavebním zásahem do gostické architektury kostela byla roku 1611 přístavba Moravské kaple.

Stavba farního kostela byla značně poškozena při požárech města v roce 1617 a 1718, kdy musela být střžena jeho střecha, aby se předešlo dalšímu šíření ničivého požáru.

 

K zásadní přestavbě interiérů kostela došlo koncem 18. století. Tehdy roku 1792 se stal novým majitelem  Fryštátu a okolního panství rod Larisch-Mönnichů, který sídlil na sousedním panství Karviná. Ve zdejší oblasti proslul díky rozsáhlému zemědělskému a průmyslovému podnikání, zvláště pak dolování uhlí. Hned roku 1792 se hrabě Jan Larisch-Mönnich pustil do empírové přestavby zchátralého zámku, který propojil přístavbou kryté spojovací chodby se sousedící stavbou farního kostela. Téhož roku 1792 byla spojovací chodba s oratoří dokončena. Vklíněna byla mezi chrámové kněžiště a Moravskou kapli.

 

Roku 1798 musela být střžena staticky narušená gotická klenba v chrámové lodi a presbatáři a v letech 1800 až 1801 byly nové klenby dokončeny.

Roku 1804 byla upravena hudební kruchta chrámové lodi a zprovozněny třídílné varhany. Téhož roku 1804 bylo také nově zaklenuto jižní rameno příčné lodi a o rok později byla roku 1805 dokončena přestavba hlavního oltáře, postavena kazatelna a pořízena křtitelnice. Obnovený farní kostel, zasvěcený od počátku Nanebevzetí Panny Marie, byl toku 1805 zasvěcen Povýšení sv. Kříže a znovu vysvěcen.

Při posledním požáru města v roce 1823 byly zničeny věže kostela. Vysoká věž byla nově zastřešena nízkou stanovou střechou, která byla patrně po roce 1910 nahrazena vysokým gotizujícím jehlanem. V roce 1824 byla také obnovena sanktusní věž, umístěná nad chrámovým kněžištěm.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube