28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Úvaly, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:30
Mše svatá
18:00 - 21:30
Prohlídka kostela s možností vystoupat na věž ke zvonům
19:00 - 19:30
Hudba pro potěchu duše
20:00 - 20:30
Marie Terezie Savojská a její přínos pro úvalskou farnost
Přednáška regionálního historika a spisovatele Jana Psoty

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-uvaly.estranky.cz

Adresa kostela: nám. Arnošta z Pardubic

GPS: 50°4'28.548"N, 14°43'50.422"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Budský

Návaznost na dopravu:

Vlakem z Masarykova nádraží (17:14, 17:25, 17:44, 17:55, 18:14, 18:25, 18:44, 18:55, 19:14, 19:25)

První zmínka o kostelu v Úvalech je z roku 1385, kdy se zmiňuje jako filiální pod farou v Horkách. Jeho existence se však dá předpokládat už před rokem 1359, kdy se mluví o knězi, který odešel z Úval. Poté se až do 17. století objevují jen zprávy o tom, kdo získal podací právo v Úvalech. Dá se však předpokládat, že od husitských válek až do poloviny 17. století sloužil na tomto kostele utrakvistický kněz. Přesnější obrázek o kostelu si můžeme udělat až od poloviny 17. století. Zachovaly se jednak farářské relace z let 1677 a 1700 a jednak zpovědní seznamy. V 70. letech 17. století byl kostel prokazatelně katolický a je označován za chrám Blahoslavené Panny Marie. Do roku 1683 náležel k faře Sluštické a poté k faře Tuklatské. Nynější barokní podobu získal kostel po opravě, která byla dokončena roku 1724.

Kostel má jedinou podélnou loď s pravoúhlým presbytářem a obdélnými přístavby oratoří po stranách. U vstupu na západní straně stavby je symetricky umístěná mohutná hranolová věž zvonice s cibulovou bání. Jednoduché fasády kostela jsou členěny nárožními pilastry a sedmi obdélnými okny, zevně v horní části barokně zazubenými. Střídmý interiér je v presbytáři sklenut valenou klenbou s lunetami, stejný strop mají i oratoř, kruchta a podvěží, hlavní loď je zastropena „plackou“, typickou klenbou malých českých kostelů. Čelní dřevěný portálový oltář s točenými sloupy pochází z období baroka (1720). V jeho středu je obraz Zvěstování Páně, po stranách jsou umístěny sochy sv. Josefa a sv. Jáchyma. V horní části se nachází sousoší Nejsvatější Trojice s anděly. Na zadní straně oltáře je nápis „K wietči czti a chvale Neyswietijssi Rodičcze blahoslawene P. Marii tento oltarz dal postawiti na svůj naklat Slowutny P. Jirzy Doubrawa, malowan 1720.“ Na stropě kostela je ve štukovém rámu obraz Korunování Panny Marie. V levé části kostelní lodi je pseudobarokní kazatelna.

(zdroj: Wikipedia.org)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube