24.05.19
NOC KOSTELŮ

Pátek, kostel sv. Vavřince, hřbitov

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:15
Slavnostní zahájení Noci Kostelů
úvodní slovo monsignore Vladimír Hronek, Michaela Marešová, Mgr. Martina Radoňová, PhDr. Josef Čejka
18:15 - 18:45
Cesta s písničkou - (koncert)
Vystoupí dětí z dechového a pěveckého oddělení ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady
18:45 - 19:15
Slovo nejen o kostele svatého Vavřince - (procházka historií)
PhDr. Josef Čejka
19:15 - 19:45
NOEMŮV PŘÍBĚH K PÁTKU… - (procházka historií)
JUDr. Karel Kropík
20:00 - 21:00
Hudbou k srdci… - (koncert)
Pavlína Strnková - soprán Jana Knížková - mezzosoprán Ivana Vítková – housle, flétna Marie Lexová – klavír
21:15 - 21:30
Slavnostní zakončení
Michaela Marešová, Mgr. Martina Radoňová

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-podebrady.cz/

GPS: 50°10'9.344"N, 15°9'34.214"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Bulušek

 

Kostel svatého Vavřince v Pátku

 

Původní dřevěný kostel svatého Vavřince (sv. Vavřinec se narodil asi v roce 230 – zemřel roku 258 po Kristu, mučedník, umučen při pronásledování křesťanů v roce 258 římským císařem Valerianem) byl vystavěn v letech 1350–1354. V roce 1384 byl již uváděn jako farní kostel. V období husitských válek byl zničen a jeho nová kamenná výstavba spadá do konce 15. a počátku 16. století. Na jeho dalším osudu se neblaze podepsala třicetiletá válka (1618–1648), v jejímž průběhu byl poničen a ze značné části pobořen, později znovu opraven. Kolem roku 1711 byl kostel pravděpodobně zasažen bleskem a opětovně podlehl zkáze. Dnešní jeho podoba pochází z 19. století, kdy prošel velkou opravou (v roce 1854).

 

Kostel svatého Vavřince, nacházející se uprostřed páteckého hřbitova, je jednolodní obdélníková stavba s trojbokým uzavřeným presbytářem, chrámový prostor shora uzavírá plochý strop.

 

Hlavní oltář pochází z dvacátých let 18. století. Oltářní obraz zobrazuje svatého Vavřince držícího v levé ruce rošt, na němž byl ohněm umučen. (Rošt tvoří jeden z prvků znaku obce Pátek a vztahuje se k tomuto kostelu zasvěcenému sv. Vavřinci.) Z kostela byly zloději odcizeny některé předměty, a proto bylo nutno je nahradit novými díly či replikami. Obě strany oltáře byly znovu osazeny v roce 2014 nově vytvořenými sochami svatého Prokopa a svatého Vojtěcha, které jsou dílem řezbáře-sochaře Zdeňka Farského, z jehož dílny dále pochází nová křížová cesta tvořená čtrnácti dřevěnými reliéfy (z roku 2009) a socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (z roku 2010), umístěná v chrámové lodi na levém postranním oltáři. Všechna tato nová díla byla jako dar kostelu věnována místní farnicí. Socha Panny Marie s Ježíškem na pravém postranním oltáři je dílem J. Krejčíka z Prahy a pochází z roku 1906. Nové kostelní lavice z roku 2013 byly kostelu darovány dalšími třemi páteckými farníky.

 

V kostele svatého Vavřince se konají bohoslužby pravidelně každou druhou neděli v měsíci, mše svatá začíná ve 14 hodin.

Bližší informace naleznete na webové stránce Římskokatolické farnosti Poděbrady.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube