07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Morašice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

V Morašicích od středověku stávala v sousedství kostela mohutná tvrz, kde sídlili od roku 1200 členové panského rodu Bludů z Bludova a Morašic – předkové Žerotínů. Tito Bludové asi vystavěli při tvrzi kapli sv. Petra a Pavla, jež tvoří nynější chrámovou loď. O této kapli se zmiňuje odpustková listina z roku 1321. Je však možné, že zde již dříve stávala nějaká svatyňka, spíše dřevěná z doby první křesťanské misie. Roku 1356 udělil návštěvníkům kostela odpustky arcibiskup Arnošt z Pardubic a další odpustkové listiny jsou z pozdějších let od a od Jana z Jenštejna. Roku 1393 byl kostel rozšířen přístavbou dnešního kněžiště a dne 21. září slavnostně posvěcen. Z této doby se zachovala původní malířská výzdoba žebroví, původní poškozený svatostánek ve zdi se dvěma anděly a dva nástěnné obrazy: Klanění svatých Tří králů a Kristus Trpitel. Mimořádnost těchto maleb ve vesnickém kostele souvisí se skutečností, že Morašice patřili v té době pod biskupství litomyšské a litomyšským biskupem za vlády Václava IV byl Jan Železný, nesmírně vlivná osobnost s vazbami na krále a císaře, člen řádu Točenice založeného králem Václavem IV a právě tento biskup mohl v Morašicích realizovat freskovou výzdobu. Měl jednak vliv v uměleckých kruzích a zároveň i finanční možnosti. Roku 1421 při husitském vpádu zanikl v přifařené obci Tržek Kartuziánský klášter a kolem roku 1540 kostel vyhořel. Z doby po požáru pochází zbytek renezanční malby zachovaný na vitězném oblouku. Z té doby doby pocházejí také zachované zvony z r. 1538 a 1542. Před rokem 1800 byla nad střechou kněžiště ještě jedna věž se dvěma menšími zvony. Hřbitovní kaplička nad zděnou kostnicí pochází z roku 1300. Býval v ní od nepaměti Boží hrob. V létech 1949 – 1952 byl kostel opravován za pomoci farníků. Byla opravena střecha, základy nakloněné věže byly zajištěny železobetonovým věncem a novou studnou byl zachycen jeden pramen, který základy poškozoval. Dále byla obnovena gotická klenba presbytáře a obnovena celá omítka a při tom byly panem farářem Josefem Malým objeveny staré gotické fresky. Byly odborně restaurovány akademickým malířem  Františkem Fišerem z Prahy. Na konci šedesátých let bylo nutné posílit základy předsíně, které byly nedostatečné a způsobovaly statické problémy. Z měnila se i celá střecha nad severní předsíní a vznikla tak oratoř nutná pro větší počet návštěvníků nedělních bohoslužeb. Celá střecha kostela dostala tak novou krytinu z tmavého eternitu.  V roce 1994 po úmrtí Mons. Josefa Malého, který v Morašicích působil přes 50 let dochází k poslední úpravě interiéru. Kostel dostává novou opukovou dlažbu a mění se celý liturgický prostor, který dostal dnešní podobu.  Roce 2002 se začalo s generální opravou věže. Stará šindelová krytina už dosloužila a bylo třeba ji nahradit novou. Stejně i makovice a kříž jsou nové a pozlacené.

 

Nejbližší Noc kostelů:

Dolní Újezd, kostel sv. Martina – 4,8 km

Litomyšl, Nový kostel Sboru Církve bratrské – 8,7 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube