28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Litomyšl, Husův sbor

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 19:00
Život na Mikšíkově statku
Rodina Kmoškova na dvorku mezi Husovým sborem a Školamyšlí představí rekonstrukční práce na budovách i současný život a hospodaření na Mikšíkově statku v Trstěnici.
19:00 - 20:00
Provedení výstavou historických kočárků Renáty Glänznerové
Renáta Glänznerová provede zájemce výstavou historických kočárků, postýlek a kostýmů umístěnou na několika místech Husova sboru i fary, která byla působištěm M. D. Rettigové. Možnost fotografování v historických kostýmech ve fotokoutku.
20:00 - 21:00
Zpívání za doprovodu flétny, kytary a basy
Podle epidemické situace, buď jen poslech známých i méně známých křesťanských písní, anebo v příznivější situaci možnost zapojení se do společného zpěvu těchto písní
21:00 - 22:00
Komentovaná prohlídka kostela
Provedení Husovým sborem a dalšími prostory fary s komentářem k historii i současnému životu.
22:00 - 22:30
Hudebně výtvarné představení Hany Voříškové "Haló, chci ven!"
Hudebně výtvarné podobenství o svobodném srdci. Autorské divadlo výtvarnice a herečky Hanky Voříškové za hudebního doprovodu Tomáše Mohra. Papírové divadlo v písku pro diváky od 12 let.
23:00 - 23:30
Modlitební ztišení se zpěvy z ekumenické komunity v Taizé
zakončení Noci kostelů v Husově sboru modlitbou s meditavními zpěvy

Celovečerní program:

Dětská soutěž (bude-li to možné) propojující všechny kostely v Litomyšli
Umožní-li to situace, již tradiční dětská soutěž s malou odměnou v každém kostele a s větší odměnou pro toho, kdo splní úkoly ve všech kostelech.

Informace o kostele

Adresa kostela: Toulovcovo nám. 151

GPS: 49°52'17.557"N, 16°18'41.441"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Štěpán Klásek

Historie objektu Dům čp. 152, ve kterém je nyní sbor, býval kdysi střídavě obecním a soukromým majetkem. Z této doby se nezachovaly žádné písemné zprávy. Dům byl patrně zničen a na jeho místě se v r. 1866 započalo se stavbou reálné školy podle plánů stav. Fr. Fraimanna a B. Johna. Tato škola se přemístila a r. 1872 zde byla otevřena dívčí škola obecná, později i měšťanská. V r. 1897 se i tato škola odstěhovala a vystřídala ji všeobecná škola řemeslnická. Dům čp. 151, kde je nyní farní úřad a byt, býval domem měšťanským. První zmínka o něm je už z r. 1423. Po ohni v r. 1635 dům zpustl a místo připadlo obci. Byl zde zřízen obecní špitál (Fr. Lášek: Středověký litomyšlský špitál). V r. 1814 znovu vyhořel. Obnoven byl teprve v r. 1824. Dům byl používán jako byt úředníků města. Žila v něm a dne 5. 8 .1845 i zemřela spisovatelka M.D. Rettigová. Při oslavách Rettigové v r. 1925 byla na domě umístěna její pamětní deska (dílo prof. E. Meissnera). Když budovu v r. 1930 (28. 9. 1930 - protokol č. XIX. čl. 3a) kupovala Církev československá, skládala se ze tří popisných čísel: 150 - 152. Rada starších neměla tolik prostředků, aby mohla odkoupit celý komplex pozemků a proto byly zakoupeny pouze budovy čp. 151 a čp.152 s jihovýchodním průčelím do Toulovcova náměstí, tvořícím roh ulice B. Němcové. Plán přestavby vypracoval Ing. Jos. Petříček z Chocně. Pro nákladnost přestavby byla provedena pouze prozatímní úprava školní dílny na modlitebnu s kanceláří i nutným příslušenstvím a naléhavá oprava na budovách. Ostatní místnosti byly zatím pronajímány. Práce byla zadána panu Josefu Mikuleckému, který za spolupráce ochotníků z města i okolí se stal duší celého díla. Bohoslužebná místnost s předsíní a chórem byla zřízena v dvoupatrové budově bývalé reálky. Střední zdi a stropy druhého podlaží podklenuty pásem a lunetami. K modlitebně přiléhala kancelář farního úřadu s valenou klenbou a lunetami. V přízemí byla zřízena též pohřební kaple s vchodem z ulice B. Němcové, která ale sloužila jen krátce.  V prvním patře budovy fary byl upraven byt faráře. Návrh na úpravu modlitebny vypracoval arch. Čeněk Mužík z Chocně. 20. května 1934 byla v předchrámoví umístěna pamětní deska o stavbě sboru. Po úmrtí zakládajícího faráře náboženské obce, Jaromíra Metyše, byla zde také do zdi uložena urna s jeho popelem. Během sedmdesáti let od zakoupení budov a od otevření sboru v r. 1932 se stále v budovách sboru opravovalo a budovalo. Pohřební kaple byla pro malé využívání zrušena a nyní slouží jako garáže. Obě budovy mají nové fasády, je dokončena rekonstrukce střech, jsou vyměněna venkovní okna. V modlitebně i na všech chodbách fary, je nová dlažba. V přízemí a v prvním patře jsou zařízeny sociální místnosti. V nedávné době se uskutečnila rekonstrukce elektrické a plynové instalace. Finanční pomoc poskytl Okresní úřad ve Svitavách a Městský úřad v Litomyšli. Náboženská obec pronajímá i nadále prostory v druhém patře sboru, které většinou vždy sloužily původnímu účelu, tedy jako škola. Socha Mistra Jana Husa v interiéru modlitebny Původně byla v modlitebně umístěna sádrová socha M. J. Husa od akad. sochaře J. Mařatky, majetek městské galerie v Litomyšli. Tento sádrový model se dne 17. července 1962 zřítil a rozbil. Rozbité kusy pomníku byly, na žádost vlastivědného muzea a galerie, opatrně přeneseny do místností galerie na zámku v Litomyšli a tam deponovány. Před několika lety tuto sochu restauroval Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli a je umístěna ve sboru CČSH v Doudlebách, protože v Husově sboru v Litomyšli je od r. 1985 umístěna sádrová plastika "Mistr Jan HUS", dílo sochaře Františka Bílka, (v. 285 cm). Socha je majetkem Galerie Hlavního města Prahy a našemu sboru byla na základě smlouvy zapůjčena do dlouhodobého užívání k výzdobě modlitebny. Socha je sádrovým modelem bronzového pomníku v Táboře.   

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube