07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Strupčice-Sušany, kostel sv. Marka

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Kostel sv. Marka

Právě kostel sv. Marka je uveden v oné první zmínce o Sušanech v roce 1175 a patří tedy k nejstarším kostelům našeho okresu.

Roku 1729 byla u zdejšího kostela postavena kamenná věž se třemi původními zvony z 16. století. Kostel sv. Marka měl svou věž pravděpodobně již dříve, ta však byla pouze dřevěná. Později se i sám kostel dočkal přestavby a podle p. Schallera byl v roce 1756 zčásti barokně upraven.

Z gotického období kostela se dochoval dnes již zazděný severní vstupní portál, ve východním štítu kulaté pískovcové okénko z jednoho kusu kamene, kamenná gotická menza pod barokním oltářem nebo gotické kování vrat, které bylo pravděpodobně na původních dřevěných dveřích severního vstupu. Také půdorys kostelní lodi a presbyteria je z 1. poloviny 14. století. Gotický krov měl až do úprav v 19. století mnohem strmější sklon. Kostel je jednolodní, obdélná loď je plochostropá, sakristie je zaklenuta valeně, podvěží křížově. Presbyterium má křížovou klenbu s žebry hruškovitého profilu, dosedajícími na klenební konzoly, podepřené prolamovanou hlavicí.

Dodnes je kostel obklopen hřbitovní zdí, do které je zasazena dnes již značně zchátralá kostnice s prejzovou střechou. Vstup do ohrazeného prostoru je klenutou bránou. Na zdejším hřbitově byli pochováni nejen obyvatelé ze Sušan, ale i z Malého Března. Staré německé náhrobky jsou částečně zachovány. Celý areál je památkově chráněn.

Kostel je postupně opravován – roku 1994 dostal novou střechu, v roce 1999 byla do jeho kopule vložena nová schránka s dokumenty, vztahující se k historii a současnosti kostela.

 

Upozornění na možné skryté architektonické a umělecké prvky

Zejména v presbytáři lze oprávněně očekávat starší, snad středověké malby (na žebrech prozatím nezjištěna). Na vnějších fasádách na ostěních a armaturách ryté obrazce. Možné dochování barokní výmalby v rámci lodi.

Součástí areálu je hřbitov s kamennou márnicí (východní strana původního hřbitova před rozšířením). Zajímavý a hodnotný drobný objekt je předbarokní, čtvercového půdorysu, se stanovou střechou krytou prejzy.

Lokalita dosud nebyla archeologicky sledována.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube