07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Držková, kaple sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Do Držkové se dostanete autobusovou dopravou spojující Fryšták a Bystřici pod Hostýnem.

PŘIFAŘENÍ DRŽKOVÉ, LEGENDY

Obec Držková patřila téměř od počátku své existence do kašavské farnosti. Samostatná fara byla zřízena v Kašavě už v roce 1480 a kromě Držkové a Kašavy k ní náležely i Vlčková a Podkopná Lhota. Značný vliv mělo během husitských válek a po jejich skončení protestantské vyznání. V roce 1560 se velká část poddaných lukovského panství rozhodla pro víru Českých bratří a později pro protestantství. Katolická fara v Kašavě fungovala až do roku 1630, kdy zanikla a katolíci z této farnosti byli přiděleni ke Fryštáku, od roku 1686 ke Slušovicím. Původní dřevěný kostel s oltářem sv. Kateřiny v Kašavě byl nahrazen reprezentativním zděným kostelem, který byl založen hrabětem Janem Bedřichem Seilernem 31. července 1740. Stavba byla z důvodu pruské války přerušena a dokončit se ji podařilo až v roce 1745, kdy byl kostel slavnostně vysvěcen. Po obnovení samostatné kašavské fary v roce 1784 spadá pod její působení obec Držková dodnes.

Občané Držkové odjakživa toužili po vlastním svatostánku. Pouze legendy hovoří o tom, že kdysi na území dnešní Držkové v zaniklých osadách Horní Držková a Zdislavova Lhota kostelíky stávaly. V Horní Držkové, která byla v listinách zmiňována již v roce 1391 a skutečně existovala v místech dnešních Hutích a Na Německých, stával prý kostelík svatého Marka. Ten se podle pověsti propadl spolu s celou obcí do země (kolem roku 1437), jen jednou do roka ve svátek svatého Marka lze slyšet v těchto místech z hlubin země bít jeho zvony. Druhý kostelík spolu se hřbitovem měl stávat v místech dnešních Lhot (u chalupy Teplých a pana Hlucháně) v zaniklé obci Zdislavova Lhota (existence osady písemně doložena mezi lety 1446-1519), která byla zničena zřejmě následkem válečných nepokojů. Při stavbě domu čp. 56 na Lhotách nalezl při kopání základů na počátku 20. století pan Alois Macík pravidelně otesaný kámen, který byl snad pozůstatkem tohoto kostela.

 

STAVBA KAPLE

Mnohasetleté přání obyvatelů Držkové zbudovat vlastní kapli se vyplnilo v roce 1929, kdy bylo o její stavbě uprostřed obce naproti staré dřevěné zvonici definitivně rozhodnuto. Stalo se tak na zasedání obecní rady v neděli 22. září 1929 za starostování Josefa Červenky. Z dochovaného protokolu z tohoto zasedání se dovídáme, že musely být zastupiteli schváleny podmínky pro stavbu kaple kladené arcibiskupskou konsistoří v Olomouci. Ty mimo jiné požadovaly, aby byla v kapli sloužena mše minimálně jednou ročně, a to v den 28. října. Dále se obec zavázala, že bude kapli vždy udržovat v dobré stavu, postará se o její vyzdobení a potřebné vybavení a především, že plně uhradí náklady spojené se stavbou. 

Plány na stavbu kaple provedl v únoru roku 1930 stavitel a zednický mistr Jan Krajča z Kroměříže. Originály těchto ručně kreslených plánů v měřítku 1:50 jsou dodnes uloženy v Okresním archivu v Kroměříži. Ke schválení byly zhotovené plány poslány na Okresní úřad do Holešova 10. dubna 1930. K žádosti o schválení plánů a vydání stavebního povolení byly přiloženy opisy protokolů obecního zastupitelstva. Odpověď na žádost přišla z Holešova až 25. srpna v době, kdy byla stavba kaple téměř hotova, a bylo v ní oznámeno, že bude provedeno komisionální jednání přímo na místě dne 4. září. Dne 30. srpna bylo také sepsáno potvrzení, které bylo podepsáno všemi nájemníky a vlastníky okolních pozemků, že tito byli obecní radou se stavbou kaple srozuměni a že nemají žádných námitek proti postavení kaple ani jejímu oplocení. Dne 4. září téhož roku bylo pak skutečně provedeno komisionální šetření zástupců Okresního úřadu v Holešově přímo v Držkové. V té době již byla kaple dokončena i vysvěcena. Protože nebyly podány vůči stavbě žádné námitky a na místě bylo shledáno vše v pořádku, bylo dodatečné stavební povolení kapli uděleno. Slavnostně byla kaple vysvěcena v neděli 31. srpna 1930 za působení P. Josefa Klečky v kašavské farnosti. Kaple byla zasvěcena svatému Václavu – patronu českých zemí, jako připomínka na svatováclavské jubileum (1000 let od zavraždění ve Staré Boleslavi). Ve stejný den byl vysvěcen a umístěn ve věži kaple také nový asi 50 kg těžký zvon, který v roce 1930 odlila firma Manoušek v Brně.

Náklad 42.000 Kč na zbudování kaple byl celý zaplacen z darů dobrodinců, na které je dodnes pamatováno na mších svatých zde sloužených. Kaple se stala nejen dominantou celé obce, ale také důležitým místem k setkávání občanů. Konávaly se zde hodové mše svaté ve svátek sv. Václava, v kapli se též oddávalo, probíhaly u ní všechny slavnosti svěcení hasičské techniky (od svěcení ruční stříkačky, až po nejnovější hasičský vůz Transporter) a mnohé jiné církevní obřady.

 

ÚPRAVY KAPLE V PRŮBĚHU LET

Na přelomu 60. a 70 let proběhly úpravy ve vnitřní dispozici kaple. Původní oltář byl nahrazen obětním stolem a socha sv. Václava spolu s andělíčky byla umístěna ke stropní části kaple. 

Zřejmě kvůli mělkým základům stavby se vysoká věž kaple začala pomalu naklánět směrem k silnici. V roce 1975 již byla situace neúnosná a reálně hrozilo její zřícení. Proto byla provedena rozsáhlá oprava kaple. Hydraulicky byla věž zvednuta a narovnána, její základy byly nově podbetonovány a vyzděny, železnými táhly byla věž spojena se zbývající stavbou, věž byla nově omítnuta a nová hliníková krytina nahradila původní bobrovkovou. Veškeré zednické práce provedl za četné pomoci členů lidové strany rodák z Držkové Ferdinand Lukovský z Přílep.

Dalších úprav se kaple dočkala v letech 1996-1998, kdy byly do kaple pořízeny nákladem obce nové dřevěné lavice. Dále byla v kapli položena nová dlažba, zhotoven nový plot a vytvořeny nové dřevěné vchodové dveře. Původní malovaný obraz nad dveřmi do kaple byl nahrazen mozaikou Panny Marie Hostýnské, opraveny byly vnější omítky. Tyto úpravy z velké části financoval p. Jaroslav Šarman. Zároveň byl před kapli z dolního konce Držkové přenesen bílý mramorový kříž a P. Antonín Andrýsek věnoval do kaple křížovou cestu.

Také v posledních letech byly prováděny úpravy kaple a pořízeno nové vybavení. V roce 2007 byly zakoupeny nové stoličky, v roce 2010 byly prostory kaple ku příležitosti 80. výročí vysvěcení nově vymalovány (provedl místní Aleš Roháček), nebo byl zakoupen nový koberec. V roce 2013 byl na Turzovce zakoupen nový kříž na oltář (posvěcen na svátek Krista Krále 23. listopadu 2013). V roce 2015 pak byl vyroben místním občanem Petrem Vysloužilem nový stolek do kaple, a především bylo provedeno nové odvodnění kaple a oprava venkovní dlažby.

Další velká rekonstrukce kaple v Držkové proběhla v roce 2018. V rámci prací byla staticky zpevněna věž kaple, provedeny nebo upraveny byly venkovní omítky, renovována byla okna, opraven byl původní krov, položena byla nová střešní krytina a vyměněny byly všechny klempířské prvky. Akce byla finančně podpořena z programu Ministerstva zemědělství.

V kapli jsou mše svaté slouženy příležitostně. Pravidelně je sloužena slavnostní mše vždy na svátek svatého Václava při držkovských hodech, a to vždy za velké účasti místních i přespolních farníků. V posledních letech se stává tradicí otevírat kapli také po tradičním „Živém Betlému“ – pásmo vyprávějící o betlémském příběhu v podání místních dětí, které se pravidelně pořádá na Boží hod vánoční před hasičskou zbrojnicí od roku 1997. Od roku 2016 se Držková se svou kaplí každoročně zapojuje do celorepublikové akce Noc kostelů.

V kapli je uložen relikviář s ostatky sv. Václava a dalších 11 svatořečených panovníků, dále s ostatky sv. Víta, sv. Floriána, sv. Urbana, sv. Maxima, sv. Jukunda a sv. Fortunáta.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube