28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Ždírec nad Doubravou - Horní Studenec, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:30 - 19:00
Vyzvánění zvonů a prohlídka dřevěné zvonice
Společné zahájení Noci kostelů vyzváněním Studeneckých zvonů. Zvoníkem můžete být i Vy! Prohlídka dřevěné zvonice a komentář o historii zvonů.
19:00 - 19:45
Koncert ZUŠ Chotěboř - ŽAKO
19:45 - 20:00
Prohlídka kostela s komentářem o historii kostela
Pokračovat bude i prohlídka zvonice pro další příchozí a prohlídka předmětů pro bohoslužebné účely
20:00 - 21:30
Volné diskusní skupinky na téma - kostel, křesťanství, symboly, historie kostela...
21:30 - 21:30
Závěr

Informace o kostele

Gotický jednolodní kostel sv. Václava v Horním Studenci má staré dějiny. Zmínka o něm je již ve 12. století, stavba sama je z konce 14. století. Renesanční křtitelnice je z poloviny 17. století.

Vedle kostela se nachází roubená zvonice krytá šindelem. Na věži jsou dva zvony, větší odlil v roce 1583 slavný Brykci z Cimperka, u menšího, staršího, není jméno mistra uvedeno. Více o zvonech uvedeno níže.

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1314. Horní Studenec, kolem roku 1405 nazývaný Freundental-Radostné údolí – byl významným společenským centrem oblasti. Renesanční zámek byl postaven na místě středověké tvrze v letech 1593 až 1597. Kaple v barokním slohu byla přistavěna v roce 1669. Na nádvoří visel starodávný zvon s nápisem ze 14. století.Velmi bohatá je historie zdejší školy, jejíž počátky sahají do roku 1772. Bývaly zde dva hostince, sklad piva a výroba likérů, dva řezníci a uzenáři, dva pekaři, kovář, dva až tři obchody, kolář, dva až tři truhláři, sedlář, obuvník, krejčí, dvě švadleny a jeden kapelník. Na potoce k Novému Studenci býval mlýn, poháněný vodním kolem.  (zdroj Wikipedia)

ZVONY v Horním Studenci

(dle Výpisu pro starostu obce Podmoklan z 19.11.2001 od kronikáře p. Miloslava Bouška ze Stružince čp. 33)

Počátkem roku 1942 byly prováděny soupisy všech zvonů pro rekvizici, aby nebyly při této akci zničeny historicky cenné zvony, byly tříděné do tří skupin a označovány barvou:

Skupina A zahrnovala zvony malého stáří - 19. a 20. století.

Skupina B byla pro zvony do stáří 200 let

Skupina C a D pro nejstarší zvony a nejcennější.

Z Farské korespondence: ….podle rozhodnutí Ministerstva hospodářství a práce v Praze ze dne 16.února 1942 č.j.20.595/42 – 1/c budou v Hor. Studenci sejmuty a odevzdány 2 zvony.

1) o váze 366 kg, ø 86 cm, 2) o váze 248 kg, ø 76 cm. Sejmutí zvonů provede majitel a odevzdá je do 8.3.1942. Zvony musí bíti dopraveny do ústřední sběrny v Praze (Na Maninách) do 15.4.1942.

Okresní hejtman Kožený Dr.

 

U farního kostela byly následující zvony:

  1. Zvon 65 cm vysoký o průměru 61 cm z roku 1583. Váha 154 kg.

Nápis: Ut Pia conventiant, Quae Christi Nomine Gaudent – Agmina Cum Votis Exhibitura Preces. Haec Janus Kustoss Tinnitibus Apta Curavit. Artificis Fieri Rite Manu.

Zvon tento jest udielan jednáním Urozeného pána Jana Kustosse z Zubrzyho a Lýpky a na Lypce, by zvukem hlasu jeho vierným Krzestianům schůze cirkevní k chvalení jména pana Boha všemohoucího a poslouchání Slova jeho v známost se uvozovali v Lypce przy kostele vystaveném pro památku Prominielní pana Jezisse Krista na hůrze Tabor. Stalo se v Strzedu po té památce léta 1583.

Pod nápisy dva okrouhlé medailony: avers s poprsím Brykcího, revers s reliéfem jeho znaku.

Na věnci nápis: Brykci z Cymperka Zvonarz na Nowém Miestie Prazskem tento Zwon udielal.

Zvon označen písmenem D a na zvonici ponechán.

 

2. Zvon o váze 366 kg o průměru 86 cm, nápis Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. Pořízen za dp. Jana Tošovského, faráře – firmou Buřil a Riss v roce 1928. Zvon označen písmenem A a byl 19.března 1942 sejmut.

 

3. Zvon o váze 246 kg o průměru 76 cm, nápis: Svatá Maria pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti. Pořízen rovněž za faráře J Tošovského firmou Buřil a Riss roku 1928. Zvon označen písmenem A a byl 19.března 1942 sejmut.

 

4. Sanktusík ve vížce nad kostelem – nepřístupný – o váze 40 kg z roku 1560

nápis: AN KUSTOS KUVIETICKY ZUBRZIHO A NA LIPCE t-č 15069 DOROTA KUSTOSSOVA Z SSANOVA – Č T – nehlášen a tudíž i ponechán na původním místě. Zvon byl zavěšen do nové věžičky v roce 1912, kdy byla opravena a pokryta pozinkovaným plechem.

 

5. U kaple v Novém Studenci byl zvon o váze 146 kg, vysoký 54 cm o průměru 53,5 cm        ze 14. - 15 století. Nápis: Maria – Ora – Gloria - Vaeni – Nobis – Cum - Pace

             Zvon označen písmenem D a ponechán.

Nyní umístěn v dřevěné zvonici u kostela v Horním Studenci.

Ve Státním Okresním archívu v Havlíčkově Brodě ve spisech fary v Horním Studenci jsou fotografie zvonů sejmutých ze zvonice v Horním Studenci rekvírovaných německými okupanty a naložených na nákladním vagóně na nádraží Ždírec – Krucemburk.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube